Gå til hovedindhold
Skovoversigt

Giv en firmajulegave, der kommer ud at leve

Mangler du at finde årets julegave til dine medarbejdere, eller ønsker du at give en lille ekstra ting, som har stor betydning? Og kender du til det svære i at give en julegave, som er garanteret bliver brugt?

For hver 125 kroner ekskl. moms per medarbejder, som I bidrager med, planter vi fem træer i Danmark for jer - brug vores beregner længere nede på siden. I kan også vælge at give et valgfrit samlet bidrag for hele virksomheden.

Skovoversigt

Giv jeres bidrag til at plante træer

Med jeres bidrag kan vi rejse mere skov i Danmark, der optager CO2, og som samtidig gavner både biodiversitet, friluftsliv og drikkevand. Klimaeffekten ved skovrejsning indfinder sig over maksimalt 100 år.

0
DKK inkl. moms
0
træer plantes
0
ton CO2 mindre

Konkret handling i højeste kvalitet

Vi har allerede sat gang i 77 projekter over hele Danmark, hvor der plantes skov med klimaeffekt. Projekterne, som jeres penge går til, bliver til i samarbejde med jordejere, der ansøger. I får et unikt bidragsbevis for jeres bidrag, og kan vælge om det skal udstedes per medarbejder eller samlet for hele virksomheden.

Vi stiller store krav til projekterne for eksempel at de skal garantere mest mulig CO2-effekt for pengene og vi sætter rammer og retningslinjer for den skov, der plantes. Det kan I læse meget mere om nedenfor eller i vores Standard: Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning. 

Bidrag til den danske klimaindsats - hvad betyder det for min virksomhed?

 • Vi udsteder meget gerne en faktura til jeres virksomhed. I har mulighed for at betale direkte med kredikort eller MobilePay, eller betale via faktura, som fremsendes umiddelbart at I har givet jeres bidrag.

 • I får automatisk tilsendt et bidragsbevis på mail, når I har givet jeres bidrag og kan herefter selv printe det ud i A3 eller A4. I får først en kvittering for jeres betaling og derefter får I tilsendt bidragsbeviset hurtigst muligt. Har I ikke modtaget et bevis er I meget velkomne til at kontakte Trine Kromann på tk@klimaskovfonden.dk eller +45 31477769

 • Det produkt Klimaskovfonden har udviklet kaldes ”bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning” – herfra bidragsproduktet.

  Bidrag er en relativt ny produktkategori indenfor handel med CO2-enheder. På det regulerede marked blev det introduceret på COP27 i artikel 6.4 under navnet ”mitigation contribution” ligesom det på det frivillige marked er introduceret af GHG-protokollen i GHG Land Sector and Removal Guidance – september draft fra 2022 som ”contribution credits/targets”. Det forventes, at bidragsprodukter generelt vil vinde indpas og anerkendelse indenfor det frivillige CO2-marked i de kommende år, herunder potentielt blive anerkendt under SBTi under Beyond Value Chain Mitigation-kategorien.

  Det kendetegner Klimaskovfondens bidragsprodukt, at CO2-effekten “bliver på arealet”, hvor effekten fysisk forefindes og ikke kan flyttes udenfor denne afgrænsning. CO2-effekten fra bidrag kan dermed ikke benyttes til at modregne udledninger fra virksomheder eller individer (kompensation), der udarbejder klimaregnskaber udenfor projektarealets geografiske afgrænsning.  

  Dette betyder, at den løbende og årlige effekt fra skovrejsningsprojekter under Klimaskovfondens standardkan bidrage til alle de klimaopgørelser, hvori projektarealet vil være inden for den naturlige afgrænsning. Det tæller blandt andet Danmarks Nationale Klimaregnskab (NIR – National Inventory Reporting) ligesom det vil bidrage til Danmarks nationale klimamål. Det er både målsætningerne om, at CO2-niveauet skal reduceres med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990, og mål om et klimaneutralt samfund i 2050 samt EU-reguleret Nationally Determined Contribution (NDC) under Paris-aftalen.

  Involverede parters (for eksempel lodsejer, bidragyder m.fl.) muligheder for CO2-rapportering og brugen af retvisende påstande er indgående beskrevet i Klimaskovfondens standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning, som du finder et link til længere nede på siden.  

 • Bidragydere opnår ikke ejerskab over CO2-enheder, da denne tilkommer Klimaskovfonden. Derfor kan CO2-enhederne ikke modregnes virksomhedens emissioner fra egen værdikæde. CO2-enheder kan heller ikke videreformidles.

 • Klimaskovfondens standard Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning hviler på en beregning af skoves evne til at opfange og lagre CO2. Denne evne vil variere alt efter skovens opbygning og artssammensætning, da det er naturen vi arbejder med her. I baggrunden for beregningerne af projekternes CO2 optag redegør vi for hvilke forudsætninger de hviler på og argumenterne for dem.

  Beregningen bygger på den gennemsnitlige varige binding for hvert skovrejsningsprojekt. Det er dette niveau, der vil kunne fastholdes ved god og almen skovdyrkning og det sikrer høj troværdighed og permanens af CO2- enhederne. Den varige binding defineres som det gennemsnitlige stående CO2-lager i projektets bevoksninger, ved gentagne omdrifter, beregnet for perioden år 100-200. De CO2-enheder, der udbydes i bidragsproduktet, vil blive fratrukket buffer. I Klimaskovfondens register bliver det også muligt at se hvornår de forskellige projekter forventer at opnå den varige binding, oftest omk. 65-årsalderen, men klima, træarter, jordbund, skovdrift med mere har stor indflydelse på dette.

 • Klimaskovfonden har anmodet Forbrugerombudsmanden om at afgive udtalelse om sin vurdering af lovligheden af i alt otte eksempler på markedsføringsudsagn, som Klimaskovfondens bidragydere kan gøre brug af i deres markedsføring.

   

  Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at ordlyden af markedsføringsudsagnene i alle otte eksempler nedenfor er i overensstemmelse med markedsføringslovens §§ 5 & 6, sammenholdt med §8. Lovligheden forudsætter at udsagnene ikke anvendes på en måde, der efter en helhedsvurdering er vildledende, fx ved brug af layout, farver og figurer.

   

  Markedsføring af bidrag

  En virksomhed, som giver støttebeløb til Klimaskovfonden, kan bruge udsagn i sin markedsføring eller anden offentlig kommunikation, som giver udtryk for, at virksomheden gennem støtte til Klimaskovfonden bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål.

   

  Virksomhedens udsagn skal overholde disse retningslinjer:

   

  1. Virksomheden skal altid sikre, at et udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven, herunder særligt forbuddene mod vildledning i §§ 5 og 6. Det betyder bl.a., at et udsagn skal være korrekt, præcist og klart formuleret, så en gennemsnitsforbruger forstår det og ikke bliver vildledt. Udsagnet må fx ikke overdrive (hverken i indhold eller grafiske elementer) eller udelade væsentlige oplysninger. Læs mere om reglerne i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv.

   

  2. Virksomheden skal kunne dokumentere, at udsagnet er korrekt.

   

  3. Det skal fremgå klart af udsagnet, at virksomhedens bidrag til, at Danmark kan nå sine klimamål, foretages gennem støtte til Klimaskovfonden. Virksomheden skal angive en præcis henvisning til denne landing page Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden på Klimaskovfondens hjemmeside. 

   

  4. Det skal fremgå klart af udsagnet, hvilket bidrag virksomheden foretager gennem støtte til Klimaskovfonden, og det skal oplyses på en måde, som en gennemsnitsforbruger forstår. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, hvis et udsagn udelukkende oplyser størrelsen af den CO2-binding, som virksomhedens støtte vil medføre.

   

  5. Virksomheden skal oplyse tidspunktet for virksomhedens støtte til Klimaskovfonden, medmindre brugen af udsagnet ophører senest 6 mdr. efter, at virksomheden har givet støttebeløbet.

   

  6. Det skal fremgå klart af udsagnet, at den klimaeffekt, som virksomheden bidrager til, består af CO2- binding, der vil ske over de næste 100 år.

   

  7. Et udsagn må ikke være formuleret på en måde, som en gennemsnitsforbruger kan forstå som en påstand om klimaneutralitet, CO2-reducerende tiltag, klimakompensation eller lignende i forhold til virksomheden, virksomhedens aktiviteter eller produkter mv.

   

  8. Benævnelse af Klimaskovfonden, benyttelse af Klimaskovfondens logo og konkret omtale eller visualisering af specifikke projekter, skal følge Klimaskovfondens retningslinjer for Markedsføring.

   

  Pkt. 1-8 gælder ikke kun virksomheder, men også for andre private eller offentlige aktører.

   

  Eksempler på udsagn, som overholder Klimaskovfondens retningslinjer:

  Klimaskovfonden har udarbejdet nogle eksempler på udsagn, som overholder retningslinjerne.

   

  Det er altid virksomhedens eget ansvar at sikre, at virksomhedens udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven.

   

  Efter retningslinjerne skal det bl.a. fremgå klart af udsagnet, hvilket bidrag virksomheden foretager gennem støtte til Klimaskovfonden, og det skal oplyses på en måde, som en gennemsnitsforbruger forstår.

   

  Dette kan fx gøres ved, at udsagnet oplyser

   

  · støttebeløbet,

  · støttebeløbet og omfanget af den CO2-binding der vil ske over de næste 100 år, eller

  · omfanget af den CO2-binding der vil ske over de næste 100 år, som sættes i relation til den gennemsnitlige CO2-udledning pr. dansker i et bestemt år.

   

  Hvis virksomhedens udsagn henviser til den gennemsnitlige CO2-udledning pr. dansker i et bestemt år, så skal beregningen heraf baseres på en opgørelse fra en troværdig og valid kilde (fx Energistyrelsen, Danmarks Statistik eller lignende), og der skal være en kildehenvisning sammen med udsagnet. Hvis virksomheden selv har foretaget opgørelsen, skal den kunne verificeres af en uafhængig tredjepart. Året, som udsagnet henviser til, må ikke være mere end 3 år forud for det tidspunkt, hvor udsagnet benyttes.

   

  Eksempler:

   

  1) [Virksomhed] A/S’ støtter i [årstal] Klimaskovfonden med [beløb] kr. Vores støtte bidrager til skovrejsning, der medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål ved at binde CO2 over de næste 100 år. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  2) [Virksomhed] A/S støtter i [årstal] Klimaskovfonden med [beløb] kr. Vores støtte bidrager til skovrejsning, der medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål, og som over de næste 100 år vil binde [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  3) [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  4) [Virksomhed] A/S bidrager gennem støtte til Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Det svarer til den gennemsnitlige mængde CO2, som [antal] danskere udledte i [årstal]*. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden. *Kilde: [kilde]

   

  5) For hver [produkt] [Virksomhed] A/S sælger i [årstal], giver vi et beløb på [beløb] kr. til Klimaskovfonden, som gennem skovrejsning i Danmark bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte betyder, at der er over de næste 100 år, vil blive bundet [antal] tons CO2 for hver solgt [produkt]. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  6) For hver [produkt] [Virksomhed] A/S sælger i [årstal], bidrager vi til skovrejsning gennem Klimaskovfonden, som betyder, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Det svarer til den gennemsnitlige mængde CO2, som [antal] danskere udledte i [årstal]*. Vi medvirker på den måde til, at Danmark kan nå sine klimamål. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden. *Kilde: [kilde]

   

  Udsagn om virksomhedens bidrag bruges sammen med et andet udsagn, som oplyser om virksomhedens egne konkrete CO2-reducerende tiltag:

   

  Klimaskovfondens retningslinjer udelukker ikke, at virksomheden sammen med sit udsagn om virksomhedens bidrag til Klimaskovfonden, også kan komme med et udsagn, som oplyser om virksomhedens arbejde med at mindske sin egen klimabelastning med konkrete CO2-reducerende tiltag.

   

  Hvis virksomheden bruger sådan et udsagn, skal det være korrekt, præcist og klart formuleret, så en gennemsnitsforbruger forstår det og ikke bliver vildledt. Udsagnet må fx ikke overdrive (hverken i indhold eller grafiske elementer) eller udelade væsentlige oplysninger.

   

  Hvis udsagnet oplyser om, at virksomheden fremtidigt vil reducere sin CO2-udledning, kræver det, at virksomheden

   

  · har en plan for reduktionen af virksomhedens CO2-udledning ved konkrete tiltag i virksomheden, som skal være i overensstemmelse internationalt anerkendte retningslinjer og være verificeret af en uafhængig instans, og

   

  · har et klimaregnskab for udledning i dag og det forventede udslip i fremtiden. Hvis udsagnet oplyser om, at virksomheden allerede har nedbragt sin CO2-udledning, kræver det, at

   

  · virksomheden kan dokumentere reduktionen i udledningen. Beregningen skal foretages efter videnskabeligt anerkendte metoder og være verificeret at en uafhængig instans,

   

  · udsagnet oplyser, hvornår reduktionen er sket, og

   

  · reduktionen er opnået inden for de seneste 3 år.

   

  Det er altid virksomhedens eget ansvar at sikre, at virksomhedens udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven.

   

  Læs mere om reglerne i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. og i Forbrugerombudsmandens kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.

   

  Eksempler:

   

  1) [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  [Virksomhed] A/S arbejder desuden målrettet på at mindske vores egen klimabelastning. [Virksomhed] A/S gennemfører en række konkrete CO2-reducerende tiltag i virksomheden i overensstemmelse med retningslinjerne fra [henvisning til internationalt anerkendte retningslinjer, fx Science Based Target Initiative] [link]. Disse tiltag betyder, at vores årlige CO2-udledning i [fremtidigt årstal] vil være reduceret med [antal] % sammenlignet med vores udledning i [årstal – året før udsagnet offentliggøres]. Det svarer til en samlet reduktion på [antal] tons CO2. Læs mere her [link til underside på virksomhedens hjemmeside med uddybende beskrivelse af tiltag].

   

  Det er også muligt at tilføje en oplysning om evt. reduktion i CO2-udledning, som virksomheden allerede har opnået inden for de seneste 3 år, fx

   

  2) [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  [Virksomhed] A/S arbejder desuden målrettet på at mindske vores egen klimabelastning. [Virksomhed] A/S gennemfører en række konkrete CO2-reducerende tiltag i virksomheden i overensstemmelse med retningslinjerne fra [henvisning til internationalt anerkendte retningslinjer, fx Science Based Target Initiative] [link]. Disse tiltag betyder, at vores årlige CO2-udledning i [fremtidigt årstal] vil være reduceret med [antal] % sammenlignet med vores udledning i [årstal – året før udsagnet offentliggøres]. Det svarer til en samlet reduktion på [antal] tons CO2. [Virksomhed] A/S har allerede reduceret vores årlige CO2-udledning med [antal] tons CO2 fra [årstal] til [årstal]. Læs mere her [link til underside på virksomhedens hjemmeside med uddybende beskrivelse af tiltag].

 • Klimaskovfondens revisor har vurderet følgende vedr. Klimaskovfondens bidragsprodukt:

  I denne situation køber fonden CO2-enheder fra lodsejeren, og enhederne tilkommer Klimaskovfonden og registreres i Klimaskovfondens CO2 register. Bidragsyder opnår ikke retten til at kunne medtage CO2-enheden i sit klimaregnskab, men har ret til at medtage enheden i sin CSR-rapportering (klimaeffekt). Så det er denne ret, der kan videresælges af fonden. CO2-enheden forbliver regnskabsmæssigt hos lodsejeren, men kan ikke videresælges til anden side, og retten til at udnytte CO2-enheden båndlægges således.

  Det efterfølgende salg af CO2-enheder/klimaeffekter er et momspligtigt salg, hvor Klimaskovfonden skal afregne salgsmoms