Gå til hovedindhold

Demonstrations­projekter

Klimaskovfonden skovrejsning Guldborgsund

Klimaskovfonden gennemførte sin første ansøgningsrunde i starten af 2022 med støtte til etablering af demonstrationsprojekter på kommunalt ejede arealer. Udover reduktion af CO2 har demonstrationsprojekterne til formål at vise, hvordan fondens skov- og lavbundsprojekter kan bidrage til den danske klimaindsats, og samtidig hvordan projekterne konkret kan se ud rundt i Danmark.

Klimaskovfondens bestyrelse gav tilsagn til støtte til etablering af 23 nye skove og et stort lavbundsprojekt.

Støtte til i alt 230 hektarer fordelt på 17 danske kommuner.

Jylland

Aabenraa, Esbjerg, Hedensted, Holstebro, Lemvig, Morsø, Randers og Skive.

baggrund grøn

Fyn

Middelfart.

baggrund grøn

Sjælland

Albertslund, Ishøj, Kalundborg, Næstved, Stevns, Vordingborg og Rudersdal.

baggrund grøn

Lolland-Falster

Guldborgsund

baggrund grøn

De 23 nye skove vil over tid optage en masse drivhusgasser, mens udtagningen af kulstofrig lavbundsjord mindsker udledningen, i og med dræn lukkes. Til sammen forventes demonstrationsprojekter over tid at spare klimaet for ca. 107.500 tons CO2. Samtidig tager projekterne hensyn til forskellige synergieffekter i kommunerne, herunder biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og rekreative formål. 

 

Klimaskov

Ejby ved Middelfart

Areal: 6,2 ha

Samarbejdspartner: Middelfart Kommune

Projektstart: Maj 2022

Mål: CO2-binding. Desuden udvidelse af det eksisterende skovareal samt understøttelse af biodiversiteten og rekreative muligheder.

Projektindhold: På arealet har der tidligere været konventionelt landbrug. Nu rejses der skov med især løvtræer som bl.a. eg, avnbøg og spidsløn, og skoven vil blive drevet efter naturnære principper. Den nye skov ligger mellem byområde og den eksisterende Vestermoseskov, der blev rejst i 1997-99.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 3.720 tons CO2e inkl. buffer.

Øster Jølby på Mors

Areal: 6,5 ha

Samarbejdspartner: Morsø Kommune

Projektstart: Maj 2022

Mål: CO2-binding. Desuden klimatilpasning i kommunen og etableringen af rekreative muligheder.

Projektindhold: Arealet er tidligere landbrugsjord, der har ligget ubrugt hen i en periode. Nu rejses der skov med især hjemmehørende løvtræarter, som vil blive drevet efter naturnære principper. Kommunen og forsyningen vil i forbindelse med skovrejsningsprojektet etablere regnvandsbassiner på i alt omkring 9 ha.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 2.760 tons CO2e inkl. buffer.

Klimaskov
Klimaskov Guldborgsund

Sakskøbing på Lolland

Areal: 25 ha

Samarbejdspartner: Guldborgsund Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttelse af biodiversitet, klimatilpasning, rekreative muligheder samt oprettelsen af et meningsfuldt beskæftigelsestilbud til udsatte borgere.

Projektindhold: Arealet har hidtil været økologisk dyrket landsbrugsjord med partier af beskyttet §3-natur, herunder søer, der bevares i det nye projekt. Nu rejses der ca. 15 ha skov med hjemmehørende træarter drevet efter naturnære principper, og der etableres samtidig ca. 5 ha lysåben græsningsskov og 5 ha lysåbent naturareal ved Den økologiske Besøgsgård Saxenhøj, der er en del af Guldborgsund Handicaps beskæftigelsestilbud.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 10.000 tons CO2e

Kollund og Varnæs ved Aabenraa

Areal: 3,9 ha

Samarbejdspartner: Aabenraa Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder, hensyn til biodiversitet og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: To mindre arealer til skovrejsning i Kollund og Varnæs med særlig vægt på drikkevandsbeskyttelse og biodiversitet. For begge arealer gælder at "skovrejsning er uønsket" i kommuneplanen, men efter i en lang årrække at have været udlagt til by- og erhvervsudvikling vurderer Aabenraa Kommune, at skovrejsning har større værdi. 

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 2340  tons CO2e

Beløb fra Klimaskovfonden: 285.000 kr.  

Mennesker på mark i Aabenraa der skal omdannes til skov
tre mennesker planter træer i hjørnet af en roemark med udsigt mod togbanen

Vordingborg

Areal: 29 ha

Samarbejdspartner: Vordingborg Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: Der rejses skov i tre områder i kommunen. Det ene, der ligger ved landsbyen Kastrup-Neder Vindinge, er et areal på 3 ha, der tidligere har været et areal til byvækst. Arealets beliggenhed tæt ved jernbanen mellem Næstved og Vordingborg betyder at DSBs bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden går til netop dette areal. De øvrige arealer i kommunen ligger ved Lundby, hvor kommunen gennem skovrejsning vil sikre beskyttelse af grundvandsinteresser, og i Bårse, der i dag ikke har skov i nærheden.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 10.700 tons CO2e

Beløb fra Klimaskovfonden: 1.690.050 kr.