Gå til hovedindhold

Projekter

Klimaskovfonden skovrejsning Guldborgsund

Klimaskovfonden gennemfører flere årlige ansøgningsrunder, hvor vi giver støtter klimaprojekter over hele landet. Det er projekter, hvor der rejses ny skov eller udtages lavbundsjorder. Der kommer nye projekter til flere gange om året. Alle kan give bidrag til projekterne, som heri gennem sikrer, at de bliver gennemført som et vigtigt element i den danske klimaindsats. 

Spade og folk i gummistøvler planter træer på mark

Ansøgningsrunde forår 2022

Den første ansøgningsrunde blev gennemført i starten af 2022 med støtte til demonstrationsprojekter på kommunalt ejede arealer.

54 aktuelle projekter

500 hektar ny skov og lavbund

183.000 ton CO2 reduceres

Støtte til klimaprojekter på i alt 500 hektar fordelt på 35 danske kommuner

Klimaskovfonden har givet tilsagn til projekter i mere end en tredjedel af landets kommuner. Det er både arealer ejet af private lodsejere, af kommuner og af kirker.

Nordjylland

Morsø
Aalborg

baggrund grøn

Midtjylland

Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Lemvig
Randers
Ringkøbing-Skjern
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Aarhus

baggrund grøn

Sjælland

Guldborgsund
Holbæk
Kalundborg
Lejre
Næstved
Sorø
Stevns
Vordingborg

baggrund grøn

.

Syddanmark

Assens
Esbjerg
Kolding
Langeland
Middelfart
Nyborg
Sønderborg
Varde
Vejle
Aabenraa

baggrund grøn

Hovedstaden

Albertslund
Ishøj
Rudersdal

baggrund grøn
Klimaskov

Ejby ved Middelfart

Areal: 6,2 ha

Samarbejdspartner: Middelfart Kommune

Projektstart: Maj 2022

Mål: CO2-binding. Desuden udvidelse af det eksisterende skovareal samt understøttelse af biodiversiteten og rekreative muligheder.

Projektindhold: På arealet har der tidligere været konventionelt landbrug. Nu rejses der skov med især løvtræer som bl.a. eg, avnbøg og spidsløn, og skoven vil blive drevet efter naturnære principper. Den nye skov ligger mellem byområde og den eksisterende Vestermoseskov, der blev rejst i 1997-99.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 3.720 tons CO2e inkl. buffer.

Øster Jølby på Mors

Areal: 6,5 ha

Samarbejdspartner: Morsø Kommune

Projektstart: Maj 2022

Mål: CO2-binding. Desuden klimatilpasning i kommunen og etableringen af rekreative muligheder.

Projektindhold: Arealet er tidligere landbrugsjord, der har ligget ubrugt hen i en periode. Nu rejses der skov med især hjemmehørende løvtræarter, som vil blive drevet efter naturnære principper. Kommunen og forsyningen vil i forbindelse med skovrejsningsprojektet etablere regnvandsbassiner på i alt omkring 9 ha.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 2.760 tons CO2e inkl. buffer.

Klimaskov
Klimaskov Guldborgsund

Sakskøbing på Lolland

Areal: 25 ha

Samarbejdspartner: Guldborgsund Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttelse af biodiversitet, klimatilpasning, rekreative muligheder samt oprettelsen af et meningsfuldt beskæftigelsestilbud til udsatte borgere.

Projektindhold: Arealet har hidtil været økologisk dyrket landsbrugsjord med partier af beskyttet §3-natur, herunder søer, der bevares i det nye projekt. Nu rejses der ca. 15 ha skov med hjemmehørende træarter drevet efter naturnære principper, og der etableres samtidig ca. 5 ha lysåben græsningsskov og 5 ha lysåbent naturareal ved Den økologiske Besøgsgård Saxenhøj, der er en del af Guldborgsund Handicaps beskæftigelsestilbud.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 10.000 tons CO2e

Kollund og Varnæs ved Aabenraa

Areal: 3,9 ha

Samarbejdspartner: Aabenraa Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder, hensyn til biodiversitet og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: To mindre arealer til skovrejsning i Kollund og Varnæs med særlig vægt på drikkevandsbeskyttelse og biodiversitet. For begge arealer gælder at "skovrejsning er uønsket" i kommuneplanen, men efter i en lang årrække at have været udlagt til by- og erhvervsudvikling vurderer Aabenraa Kommune, at skovrejsning har større værdi. 

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 2340  tons CO2e

Beløb fra Klimaskovfonden: 285.000 kr.  

Mennesker på mark i Aabenraa der skal omdannes til skov
tre mennesker planter træer i hjørnet af en roemark med udsigt mod togbanen

Vordingborg

Areal: 29 ha

Samarbejdspartner: Vordingborg Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: Der rejses skov i tre områder i kommunen. Det ene, der ligger ved landsbyen Kastrup-Neder Vindinge, er et areal på 3 ha, der tidligere har været et areal til byvækst. Arealets beliggenhed tæt ved jernbanen mellem Næstved og Vordingborg betyder at DSBs bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden går til netop dette areal. De øvrige arealer i kommunen ligger ved Lundby, hvor kommunen gennem skovrejsning vil sikre beskyttelse af grundvandsinteresser, og i Bårse, der i dag ikke har skov i nærheden.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 10.700 tons CO2e

Beløb fra Klimaskovfonden: 1.690.050 kr.