Gå til hovedindhold

Projekter

Klimaskovfonden skovrejsning Guldborgsund

Klimaskovfonden giver støtte til klimaprojekter over hele landet gennem ansøgningsrunder. Det er projekter, hvor der rejses ny skov eller hvor lavbundsjorder udtages af landsbrugsdrift og omdannes til naturarealer. Der kommer nye projekter til flere gange om året. Alle kan give bidrag til at projekterne realiseres som et vigtigt element i den danske klimaindsats. 

Spade og folk i gummistøvler planter træer på mark

Aktuelle projekter

Klimaskovfonden støtter skovrejsning og lavbundsprojekter med dokumenteret klimaeffekt. Der er projekter i gang over hele landet, som alle kan bidrage til.

77 aktuelle projekter

735 hektar ny skov og lavbund

242.000 ton CO2 reduceres

Støtte til klimaprojekter på i alt 500 hektar fordelt på 35 danske kommuner

Klimaskovfonden har givet tilsagn til projekter i mere end en tredjedel af landets kommuner. Det er både arealer ejet af private lodsejere, af kommuner og af kirker.

Syddanmark

Assens
Esbjerg
Faaborg-Midtfyn
Haderslev
Kolding
Langeland
Middelfart
Nyborg
Svendborg
Sønderborg
Varde
Vejen
Vejle
Aabenraa

baggrund grøn

Midtjylland

Herning
Holstebro
Horsens
Lemvig
Randers
Ringkøbing-Skjern
Silkeborg
Skive
Struer
Viborg
Aarhus

baggrund grøn

Sjælland

Faxe
Guldborgsund
Holbæk
Kalundborg
Køge
Lejre
Næstved
Odsherred
Ringsted
Roskilde
Slagelse
Sorø
Stevns
Vordingborg

baggrund grøn

.

Nordjylland

Jammerbugt
Morsø
Aalborg

baggrund grøn

Hovedstaden

Frederikssund
Ishøj
Rudersdal
Vallensbæk

baggrund grøn

Eksempler på projekter

Klimaskovfonden arbejder på at offentliggøre Det Danske Klimaregister, hvor man kan følge alle projekter og deres CO2-effekter. Indtil videre kan du se eksempler på de projekter, vi har givet støtte til her:

Øster Jølby på Mors

Areal: 6,5 ha

Samarbejdspartner: Morsø Kommune

Projektstart: Maj 2022

Mål: CO2-binding. Desuden klimatilpasning i kommunen og etableringen af rekreative muligheder.

Projektindhold: Arealet er tidligere landbrugsjord, der har ligget ubrugt hen i en periode. Nu rejses der skov med især hjemmehørende løvtræarter, som vil blive drevet efter naturnære principper. Kommunen og forsyningen vil i forbindelse med skovrejsningsprojektet etablere regnvandsbassiner på i alt omkring 9 ha.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 2.760 tons CO2e inkl. buffer.

Klimaskov
Klimaskov Guldborgsund

Sakskøbing på Lolland

Areal: 16 ha

Samarbejdspartner: Guldborgsund Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttelse af biodiversitet, klimatilpasning, rekreative muligheder samt oprettelsen af et meningsfuldt beskæftigelsestilbud til udsatte borgere.

Projektindhold: Arealet har hidtil været økologisk dyrket landsbrugsjord med partier af beskyttet §3-natur, herunder søer, der bevares i det nye projekt. Nu rejses der ca. 15 ha skov med hjemmehørende træarter drevet efter naturnære principper, og der etableres samtidig ca. 5 ha lysåben græsningsskov og 5 ha lysåbent naturareal ved Den økologiske Besøgsgård Saxenhøj, der er en del af Guldborgsund Handicaps beskæftigelsestilbud.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 4400 tons CO2e

foto af Lodsejeren går i den nyplantede skov

Kokborg Nyskov ved Thyregod

Areal: 7,6 ha

Samarbejdspartner: Karen Hoyer og Tim Christophersen. 

Projektstart: Marts 2023

Mål: CO2-binding og bynær skov. 

Projektindhold: Skoven ligger kun 400 meter fra landsbyen Thyregod. Derfor planlægger skovejerne at lave en sti rundt i yderkanten af skoven, så natur og dyreliv får ro, men naboerne i landsbyen også kan få glæde af skoven. Der bliver både lysåbent areal og spiselig skov med frugt og bær. Der plantes forskellige træer for at give en mere robust og spændende skov, der samtidig understøtter en mere mangfoldig natur. Projektet og skovkortene er udarbejdet af LiebhaverSkovfogeden.

Forventet CO2-reduktion: 1957 tons CO2

Kollund og Varnæs ved Aabenraa

Areal: 3,9 ha

Samarbejdspartner: Aabenraa Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder, hensyn til biodiversitet og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: To mindre arealer til skovrejsning i Kollund og Varnæs med særlig vægt på drikkevandsbeskyttelse og biodiversitet. For begge arealer gælder at "skovrejsning er uønsket" i kommuneplanen, men efter i en lang årrække at have været udlagt til by- og erhvervsudvikling vurderer Aabenraa Kommune, at skovrejsning har større værdi. 

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 2340  tons CO2e

Beløb fra Klimaskovfonden: 285.000 kr.  

Mennesker på mark i Aabenraa der skal omdannes til skov

Vallensved ved Næstved

Areal: 5,3 hektar

Samarbejdspartner: Allan og Christine Jensen, Næstved 

Projektstart: Marts 2023

Mål: CO2-binding. Derudover er arealet særligt indsatsområde for drikkevand. 

Projektindhold: Der plantes blandet egeskov og et område med bøg. Skovrejsningen sker i tilknytning til natur der i forvejen er beskyttet natur og på et areal, der er udpeget som særlig interesse i at beskytte drikkevandet. 

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 1703 tons CO2e

areal i Vallensved hvor der skal plantes skov
tre mennesker planter træer i hjørnet af en roemark med udsigt mod togbanen

Vordingborg

Areal: 29 ha

Samarbejdspartner: Vordingborg Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: Der rejses skov i tre områder i kommunen. Det ene, der ligger ved landsbyen Kastrup-Neder Vindinge, er et areal på 3 ha, der tidligere har været et areal til byvækst. Arealets beliggenhed tæt ved jernbanen mellem Næstved og Vordingborg betyder at DSBs bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden går til netop dette areal. De øvrige arealer i kommunen ligger ved Lundby, hvor kommunen gennem skovrejsning vil sikre beskyttelse af grundvandsinteresser, og i Bårse, der i dag ikke har skov i nærheden.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 10.700 tons CO2e

Beløb fra Klimaskovfonden: 1.690.050 kr.  

Klimaskov

Ejby ved Middelfart

Areal: 6,2 ha

Samarbejdspartner: Middelfart Kommune

Projektstart: Maj 2022

Mål: CO2-binding. Desuden udvidelse af det eksisterende skovareal samt understøttelse af biodiversiteten og rekreative muligheder.

Projektindhold: På arealet har der tidligere været konventionelt landbrug. Nu rejses der skov med især løvtræer som bl.a. eg, avnbøg og spidsløn, og skoven vil blive drevet efter naturnære principper. Den nye skov ligger mellem byområde og den eksisterende Vestermoseskov, der blev rejst i 1997-99.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 1851 tons 

Område i Ishøj

Landsbyskoven ved Ishøj

Areal: 5 hektar

Samarbejdspartner: Ishøj Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: Landsbyskovens i alt 42 hektar er anlagt i løbet af 2010'erne for at forbedre de rekreative muligheder for borgerne. Det nye areal grænser op til den allerede etablerede Landsbyskov og henligger i dag som kommunal agerjord i omdrift. Det bliver en værdifuld udvidelse, som vil binde de eksisterende områder i Landsbyskoven sammen, og dermed sikre spredningskorridorer og øge den rekreative værdi. Idéen er en ege-hasselskov med holme af lærk, vandgran, ægte kastanje og valnød, samt et skovbryn bestående af mange hjemmehørende arter af træer og buske. Hele arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og Ishøj Forsyning har netop indviet vandværk, der henter drikkevand fra boringer placeret i Landsbyskoven.  

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 1366 tons CO2e

Bidragydere: Klimaskovfonden har finansieret projektet gennem bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning fra Novo Nordisk Pharmatech A/S, Let's Go og DSB. 

Lavbundsprojekt i Maglemosen

Areal: 37 ha

Samarbejdspartner: Rudersdal Kommune

Projektstart: Marts 2023

Mål: CO2-binding og rekreative muligheder

Projektindhold: Hævelse af vandstand for at genskabe naturlig hydrologi inden for projektområdet blandt andet ved at afbryde grøfter. Der bliver forbud mod sprøjtning og gødskning på projektarealet og der sikres offentlig adgang og vedligeholdelse af rekreative stier. Maglemosen ved Vedbæk i Rudersdal Kommune er det første lavbundsprojekt Klimaskovfonden har støttet. 

Forventet CO2-reduktion: 18.000 ton

 

 

Sejlepil i området Maglemosen