Gå til hovedindhold

Aktuel ansøgningsrunde - efterår 2022

Her på siden finder du ansøgningsskema for den aktuelle ansøgningsrunde samt vejledning til processen. Du kan bruge vores beregningsmodeller og få svar på spørgsmål om projekter med Klimaskovfonden.

Ansøgningsrunden efterår 2022

Ansøgningsrunden er åben fra 12. oktober - 15. december 2022.

Ansøgningen foregår i to omgange, hvor du først udfylder en forprojekt-ansøgning inden for ansøgningsfristen og får foreløbigt tilsagn inden du skal udfylde den endelige ansøgning og planlægge dit projekt i detaljer. 

 

Ansøgningsskema - efterår 2022

Her finder du ansøgningsskemaet, der skal bruges i efteråret 2022. Du logger på med MITID/NemID og bliver oprettet som bruger. Du kan gemme ansøgningsskemaet undervejs i op til 7 dage. Du kan ikke arbejde på flere ansøgninger samtidig med MitID/NemID.
Frist for ansøgning er 15. december 2022.

Vejledning til ansøgning

Vejledningen er delt op i "værd at vide" inden du søger og en guide til selve ansøgningsskemaet. Vejledningen kan læses på skærmen eller hentes som pdf i menuen i online-versionen. Brug altid seneste version af vejledningen. Det vil fremgå her på siden, hvis der er opdateringer til vejledningen.

Version 3 (offentliggjort 8. november 2022): præcisering af forhold om vandindvindingsoplande og synergieffekter samt myndighedsgodkendelser.

Støtte til fire indsatsområder

I den aktuelle ansøgningsrunde er der fokus på følgende fire spor:

 1. Vandindvindingsjorder (pulje 10,0 mio. kr.): støtte til skovrejsning, hvor driftsformålet udover klima er beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer. Støtte fra Klimaskovfonden kan kombineres med støtte fra nogle vandselskaber. Krav til projektarealet er min. 5 ha.

 2. Kirkernes jorder (pulje 7,5 mio. kr.): støtte til projekter med skovrejsning på jorder der ejes af kirker. Krav til projektarealet er min. 2 ha.

 3. Kommunale jorder (pulje 7,5 mio. kr.): støtte til projekter med skovrejsning, på kommunale jorder. Krav til projektarealet er min. 2 ha.

 4. Demonstrationsprojekter for små lavbundsprojekter på private jorder (pulje 3,5 mio. kr.) på op til 10 ha (> 12 % kulstofindhold), hvor der afprøves en metode til en forenklet udtagningsproces, herunder ny metode for klimaberegning og projektforberedelse på små lavbundsprojekter. Større projekter kan søges, men har andenprioritet.

MiljøGis kort

Se om dine arealer kan få støtte

På Miljøstyrelsens kortværktøj MiljøGIS kan du finde dine arealer, og se om de hører ind under den type områder, der kan søges støtte til. Du skal klikke de relevante lag på kortet og zoome ind. 

Se om dine arealer er skovrejsningsområder (klik her for at åbne MiljøGIS, klik herefter på støttelag, skovrejsningsområder)) 

Se om dine arealer er lavbundsjorde (klik her for at åbne MiljøGIS lavbundsområder, klik herefter 'jordbundsforhold', tekstur 2014) 

Se om dine arealer er indvindingsoplande (klik her for at åbne MiljøGIS, klik herefter hydrologi, indvindingsoplande) 

Værd at vide inden du søger

 • For ansøgningsrunden i efterår 2022 findes følgende ansøgningsspor:  

  1. Vandindvindingsjorder (pulje 10,0 mio. kr.): støtte til skovrejsning, hvor driftsformålet udover klima er beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer. Støtte fra Klimaskovfonden kan kombineres med støtte fra nogle vandselskaber. Krav til projektarealet er min. 5 ha. 

  1. Kirkernes jorder (pulje 7,5 mio. kr.): støtte til projekter med skovrejsning på jorder der ejes af kirker. Krav til projektarealet er min. 2 ha. 

  1. Kommunale jorder (pulje 7,5 mio. kr.): støtte til projekter med skovrejsning, på kommunale jorder. Krav til projektarealet er min. 2 ha. 

  1. Demonstrationsprojekter for små lavbundsprojekter på private jorder (pulje 3,5 mio. kr.) på op til 10 ha (> 12 % kulstofindhold), hvor der afprøves en metode til en forenklet udtagningsproces, herunder ny metode for klimaberegning og projektforberedelse på små lavbundsprojekter. Større projekter kan søges, men har andenprioritet. 

  Hvis man som kirke eller kommune har arealer beliggende i vandindvindingsområder, skal man søge under spor 1. De angivne størrelseskrav kan i særlige tilfælde afviges.  

  Hvis man som kirke eller kommune ansøger om et større lavbundsprojekt over 10 hektar sker det i spor 4. Større projekter vil være på almindelige vilkår, som det kendes fra andre lavbundsordninger, dvs. med fuld forundersøgelse mv. 

  Ansøgningsfristen er 15. december 2022. 

  På fondens hjemmeside oplyses forud for hver ansøgningsrunde om, hvor mange midler fordelt til eventuelle ansøgningsspor, der er afsat. Hvis der er overansøgning i et spor, kan der overføres ledige midler fra et andet ansøgningsspor. Beslutning herom, herunder også eventuelle ekstra midler, tages af fondens bestyrelse. 

 • Følgende kan søge om støtte til et projekt under fonden: 

  • Private lodsejere 

  • Private selskaber/virksomheder 

  • Kommuner 

  • Kirker, menighedsråd og præsteembeder 

  • Regioner 

  • Fonde 

  Fonden kan derfor ikke yde støtte til staten eller institutioner under staten. Det er kun juridiske personer der ejer et areal, der kan søge om støtte, men der er mulighed for at en konsulent søger på vegne af en ansøger. Dette skal være skriftligt aftalt mellem lodsejer og konsulent. 

   

 • Fondens støtte kan omfatte: 

  • Planlægning af projekter (forundersøgelser og projektering af projektet) 

  • Anlæg og plantning af skovbevoksninger og skovbryn (inkl. skiltning, hegning og renholdelse i de første 3 år), samt anlæg af lavbundsprojekter  

  • Indkomstkompensation for lavbundsarealer 

  Alle projekter skal give synergieffekter i et vist omfang.

  Projekter under fonden skal samtidig overholde Klimaskovfondens krav og standarder, som fremgår af vejledningen til ansøgningsrunden.  

 • Følgende arealtyper vil ikke kunne få støtte fra Klimaskovfonden: 

  I forhold til skovrejsning (er yderlige beskrevet i Klimaskovfondens standard Bidrag til den danske klimaindsats): 

  • Arealer under statsligt ejerskab  

  • Arealer indeholdende jordbund klassificeret som JB11 ”humusjord” af Miljø- og Fødevareministeriet. Denne klassificering fremgår på Miljøgis.  

  • Arealer hvor selve projektarealet udgør under 2 eller 5 hektar (afhængig af projekttype). 

  I forhold til udtagning af lavbundsjorder: 

  • Arealer med et kulstofindhold på under 12 % kulstof. 

  • Arealer der i forvejen er udtaget (naturlig hydrologi har indfundet sig) 

 • Ejerskabet af arealet ændres ikke med støtte fra Klimaskovfonden.

  Klimaskovfonden kan dog i særlige tilfælde erhverve arealer til demonstrationsformål mhp. et kort ejerskab. Hvis du har interesse i dette kan du kontakte en af Klimaskovfondens projektmedarbejdere for en nærmere vurdering af mulighederne, da det håndteres uden for ansøgningsrunderne. Find oplysninger her.  

 • Støtte under klimaskovfonden ydes efter auktionsprincippet. Dette indebærer, at man som ansøger selv skal angive en pris, man er villig til at gennemføre projektet for. Beløbet anvendes til at beregne en omkostningseffektivitet (kr./t CO2æ) og arealpris (kr./ha) for projektet, som danner grundlag for prioritering mellem projekterne. Projekter med den laveste pris, dvs. laveste kr./t CO2æ, imødekommes.

  Auktionsprisen skal dække prisen  

  • for anlæg af skoven inkl. salg af bidrag til den danske klimaindsats, eller 

  • prisen for anlæg af et lavbundsprojekt inkl. salg af bidrag og inklusive kompensation for tabte indtægter.  

  Klimaskovfonden vil for hver projekttype angive et maksimalt beløb som man kan modtage pr. hektar (arealpris i kr./ha) alt efter projekttype. Hvis man angiver en auktionspris, som er over dette beløb, vil ansøgningen ikke kunne imødekommes. Hvis man byder under maksimal-beløbet kommer man til prioritering i ansøgningsrunden, hvis øvrige forhold er opfyldt. 

  Maksimale støttebeløb for ansøgningsrunde 2, 2022: 

  Skovrejsning: 65.000 kr./ha 

  Lavbundsprojekter: 133.000 kr./ha  

  Metoden betyder, at de enkelte ansøgere vil kunne modtage forskellige beløb som støtte til projektet, da det vil være deres individuelt angivne auktionspriser som udgør støtten.

  Klimaskovfonden omregner arealprisen til kr./t CO2æ, hvor omkostningseffektive projekterne er i forhold til ansøgeren angivne aktionspris og den forventede kulstoflagring, det vil udgøre den værdi projekterne prioriteres efter. De projekter med den bedste omkostningseffektivitet (laveste pris kr./t CO2æ) der udfylder den afsatte budgetramme modtager tilsagn om støtte. Dette fastlægger en afskæringsværdi (kr./t CO2æ) for ansøgningsrunden. 

  Se mere i vejledningen til ansøgningsrunden. 

   

 • Støtten udbetales i 2 rater: 

  Rate 1: Udbetales, når projektet er anlagt dvs. at anlægget af skoven (tilplantning og hegning) er færdiggjort, eller vandstanden er hævet på lavbundsarealet og etablering af evt. afværgeforanstaltninger. Raten udgør 80 % af beløbet. Udbetaling sker til Nem-konto ifm. ansøger indsender dokumentation for tilplantning/udtagning. Man vil som ansøger modtage nærmere besked om, hvilke dokumentationer der skal foreligge. 

  Rate 2: Udbetales, når der er sket en validering af projektet, dvs. det er valideret at gennemført i tråd med det der er givet endeligt tilsagn til. Dette sker for skovrejsningsprojekter 3 år efter anlæg, for lavbundsprojekter 1 år efter anlæg. Rate 2 udgør 20 % af beløbet givet i støtte. 

  Det betyder, at det ikke er muligt at modtage aconto/forudbetaling af støtten. 

  Udbetalingen sættes i gang af Klimaskovfonden og vil ske til ansøgers Nem-konto. Hvis der ifm. høring af panthavere er fastlagt betaling til panthaver, vil dette ske. 

 • Hvis man i forvejen modtager grundbetaling til et landbrugsareal, som indgår i ansøgning om støtte under fonden, vil det være muligt at opretholde landbrugsstøtten, uanset at arealet tilplantes med skov eller udtages som lavbundsprojekt under fonden. Dette skyldes, at projekter under fonden er at betragte som en national ordning, der medvirker til opfyldelse af målsætning om drivhusgasreduktioner, og dermed kan modtage landbrugsstøtte under CAP-planen gældende for Danmark.  

  Grundbetalingen skal søges separat, som hidtil, under landbrugsstyrelsens fællesskema, og reguleres i øvrigt ikke af fonden, men af reglerne om EU’s fælles landbrugsstøttesystem. Det er derfor ikke fondens ansvar at sikre opretholdelsen af grundbetalingen, det er alene lodsejerens ansvar. 

  Hvorvidt det er muligt at modtage yderligere EU-tilskud til arealet, f.eks. forskellige bio-ordninger, reguleres af Landbrugsstyrelsen. 

  Kontakt til landbrugsstyrelsen: 3395 8000 / www.lbst.dk    

 • Støtte fra klimaskovfonden er skattepligtigt. 

  Den enkelte lodsejers personlige forhold vil have afgørende betydning for den skattemæssige behandling af støtten samt mulighederne for at fradrage eller afskrive udgifter, som er forbundet med det projekt, der berettiger til støtten. 

  Det anbefales derfor, at den enkelte ansøger kontakter sin egen skatterådgiver og får afklaret de skattemæssige forhold/konsekvenser. 

 • Det er et krav, at man som modtager af støtte skal oplyse offentligheden om projekter, der får støtte fra Klimaskovfonden. Det benævnes her skiltning.  

  Der er to forskellige former for skiltning: 

  1. Skiltning ved brug af et fysisk skilt. 
  2. Skiltning på en kommunal, kirkelig eller erhvervsmæssig hjemmeside. 

  Begge steder skal Klimaskovfondens navn og logo fremgå. 

 • Du ansøges om støtte til et projekt via link her på siden. Du kan kun ansøge elektronisk via linket på hjemmesiden. Du oprettes som bruger i systemet ifm. ansøgning og kan gemme undervejs i op til 7 dage.

  Du kan ikke arbejde på flere ansøgninger samtidig, når du bruger MitID/NEMID. Kontakt os hvis det giver problemer i forhold til ansøgningsfristen.   

Projektmodel

Et projekt i Klimaskovfonden følger det projektforløb, du kan se på modellen over hovedfaserne. Den første fase foregår i en ansøgningsrunde, mens resten af faserne foregår uafhængig af ansøgningsrunder. Der vil være en samlet tidsfrist for projektforløbet frem til realisering af projektet: 2 år regnet fra foreløbigt tilsagn. 

Projektmodel til ansøgningsrunde 2