Gå til hovedindhold
foto af skov

Om Klimaskovfonden

Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet, der ledes af en selvstændig bestyrelse, og som dagligt drives af et sekretariat og en direktør, som er ansat af bestyrelsen.

Formål

Den danske Klimaskovfond skal fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af lavbundsjorder, primært inden for LULUCF-sektoren, med henblik på at reducere CO2-udledninger. Klimaskovfonden skal med andre ord accelerere naturens egne metoder til at opfange og lagre drivhusgasser og dermed understøtte Danmarks klimamål. Derudover har fonden som opgave at varetage hensyn til synergieffekter i sine klimaprojekter, f.eks. biodiversitet, drikkevand, natur, miljø, friluftsliv og kulturarv.

Klimaskovfonden giver dermed danskerne mulighed for klimahandling gennem bidrag til fonden, og vi arbejder målrettet for at løfte den grønne dagsorden gennem skov- og lavbundsprojekter på tværs af Danmark, hvor alle kan glæde sig over mere natur, bedre biodiversitet og renere drikkevand – ud over en målbar reduktion af drivhusgasser.

Læs mere om vores indsats

Read in english

Lov om Den Danske Klimaskovfond

Den danske Klimaskovfond er vedtaget af et enigt Folketing og etableret ved lov d. 29/12 2020 for at understøtte CO2-reduktionsmålet ved at fremme etableringen af mere skov og udtagningen af kulstofholdige lavbundsarealer i Danmark.

Efterårsskov

Organisation

Klimaskovfonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om fondens aktiviteter og disponerer over fondens midler inden for rammerne af de politisk besluttede temaer. Bestyrelsen har ansat en direktør til at lede fondens sekretariat, og den rådgives desuden af et Rådgivende Udvalg, som er udpeget af miljøministeren. 

Historie

Folketinget vedtog i 1989 at øge det danske skovareal til 25 pct. af Danmarks samlede areal i 2065. Målet var at fordoble de danske skove i løbet af en trægeneration. Der er i dag stadig kun skov på knap 15 pct. af Danmarks areal. Som på skovområdet er der store ambitioner for udtagningen af kulstofholdige lavbundsarealer med et mål om udtagning af i alt 100.000 ha lavbundsjorder, inkl. randarealer, inden 2030.

 

I 2020 blev Danmarks første klimalov vedtaget af Folketinget, som fastsætter to vigtige mål: At Danmark i 2030 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. ift. niveauet i 1990 og være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Folketinget peger på skovrejsning og udtag af drænede lavbundsjorde som vigtige arealbaserede midler til at reducere mængden af CO2, og man har samtidig prioriteret skovrejsning og lavbundsudtag i de seneste politiske aftaler, herunder Landbrugsaftalen.

Klimaskov

Klimaforandringer er kommet for at blive

FN’s Klimapanel, IPCC, har i sine seneste rapporter slået fast, at klimaforandringer, stigende temperaturer og de hyppigere forekomster af ekstreme vejrfænomener er menneskeskabte og kommet for at blive. En af de store syndere er vores udledning af CO2. Det er derfor afgørende, at vi tager alle redskaber i brug for at reducere udledningen og den samlede mængde drivhusgasser i jordens atmosfære.

Den danske Klimaskovfond er sat i verden netop for at bidrage til indfrielsen af det ambitiøse klimamål ved at rejse skov og udtage kulstofrige lavbundsarealer.

Et enigt Folketing har peget på naturens egne midler til at opfange og lagre CO2 og andre drivhusgasser, og Klimaskovfonden har samtidig som opgave at give danskerne mulighed for klimahandling gennem bidrag til fondens projekter – enten ved at donere penge, købe CO2-enheder fra projekterne eller stille jord til rådighed og ansøge om støtte fra fonden til skovrejsning eller lavbundsudtag. På den måde får virksomheder, privatpersoner, kommuner, regioner, organisationer og foreninger mulighed for at bidrage til de danske klimamål – og til mere natur og bedre biodiversitet i hele Danmark, da fonden udover CO2-reduktioner har fokus på at realisere synergieffekter i sine klimaprojekter, herunder også sikring af drikkevandsboringer og rekreative områder.

Vil du også være med at til løfte de danske klimamål og plante mere skov?

Giv bidrag til klimaindsatsen