Gå til hovedindhold

Vi planter klimaskove i nærheden af jer. Vil I være med til at plante den næste?

Den danske Klimaskovfond understøtter det nationale mål om CO2-reduktion ved at støtte skovrejsning og udtagning af kulstofholdige lavbundsarealer i Danmark.

Vi har nu 91 arealer, hvor der skal rejses ny skov. Men skovene bliver ikke rejst uden jeres og andre virksomheders klimabidrag. Vær med til konkret klimahandling sammen med lodsejere i jeres nærområde og med Klimaskovfonden, som jeres sikkerhed for at kvaliteten er i orden og at der indtænkes rent drikkevand, biodiversitet og adgang til naturen i projekterne.

Klimaskovfondens standard er jeres garanti for, at klimaeffekten opgøres, bogføres, registerføres og valideres efter international praksis. Og I får opgørelse af effekter og reelle resultater til jeres ESG-rapport.

Jeres skovbidrag er et vigtigt skridt på vejen til, at vi sammen kan nå et CO2-neutralt Danmark i 2050.

billede af skov set opprefra

Dine mange muligheder i samarbejdet med Klimaskovfonden

 • Vær med til at plante skov på et areal i nærheden af virksomheden
 • Sæt ekstra klimahandling til jeres salg af bæredygtige produkter
 • Få markedsføringsudsagn, som er forhåndsgodkendt af Forbrugerombudsmanden
 • Få kommunikationspakke til ESG-rapporten
 • Planteevents med kunder og medarbejdere
 • Flotte bidragsbeviser til repræsentationsgaver, firmagaver m.m.
 • Få dokumentation for klimaeffekten samt billeder fra jeres skovs fremdrift
 • Har I en ide til samarbejde?
Planteevent i Silkeborg

Vil I samarbejde med os om klimahandling?

Se hvad andre virksomheder har gjort

DSB

henter flere erhvervskunder i kraft af grønne ambitioner: 55% over budget i 2022

DSB samarbejder med Klimaskovfonden

POSTNORD

giver bidrag for hver pakke du sender og planter skov i Middelfart og Silkeborg.

Postnord samarbejder med Klimaskovfonden

NOVO NORDISK PHARMATECH A/S

gav bidrag til ny skov ved Ishøj Landsby og inviterede medarbejderne med ud og plante træerne

Novo Nordisk samarbejder med Klimaskovfonden
portræt af Kirsten Brosbøl

Kirsten Brosbøl

Forperson Klimaskovfonden

Klimasituationen er ikke sådan, at man bare kan donere et beløb til os og så undlade at ændre sine virksomhed og sin produktion i en mere klimavenlig retning. Vi opfordrer virksomheder til at sætte konkrete klimamål og lave handleplaner, for at reducere mest muligt CO2 i egen værdikæde. Derudover kan man bidrage til den danske klimaindsats og være med til at bremse temperaturstigninger.

Billede fra nyplantet skov

Bidrag med CO2-enheder til den danske klimaindsats

Med et bidrag kan vi rejse mere skov i Danmark, der optager CO2.
I får et bidragsbevis og I kan følge med i hvor vi planter den skov, I har bidraget til.
Vores standard giver sikkerhed for, at effekten opnås indenfor maks 100 år.

0
DKK inkl. moms
0
m2 skov

Bidrag til den danske klimaindsats - hvad betyder det for min virksomhed?

 • Vi udsteder meget gerne en faktura til jeres virksomhed. Vælg faktura som betalingsmiddel, når du har indtastet antal ton i webshoppen, eller send en mail til Trine Kromann | tk@klimaskovfonden.dk 

 • Det produkt Klimaskovfonden har udviklet kaldes ”bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning” – herfra bidragsproduktet.

  Bidrag er en relativt ny produktkategori indenfor handel med CO2-enheder. På det regulerede marked blev det introduceret på COP27 i artikel 6.4 under navnet ”mitigation contribution” ligesom det på det frivillige marked er introduceret af GHG-protokollen i GHG Land Sector and Removal Guidance – september draft fra 2022 som ”contribution credits/targets”. Det forventes, at bidragsprodukter generelt vil vinde indpas og anerkendelse indenfor det frivillige CO2-marked i de kommende år, herunder potentielt blive anerkendt under SBTi under Beyond Value Chain Mitigation-kategorien.

  Det kendetegner Klimaskovfondens bidragsprodukt, at CO2-effekten “bliver på arealet”, hvor effekten fysisk forefindes og ikke kan flyttes udenfor denne afgrænsning. CO2-effekten fra bidrag kan dermed ikke benyttes til at modregne udledninger fra virksomheder eller individer (kompensation), der udarbejder klimaregnskaber udenfor projektarealets geografiske afgrænsning.  

  Dette betyder, at den løbende og årlige effekt fra skovrejsningsprojekter under Klimaskovfondens standardkan bidrage til alle de klimaopgørelser, hvori projektarealet vil være inden for den naturlige afgrænsning. Det tæller blandt andet Danmarks Nationale Klimaregnskab (NIR – National Inventory Reporting) ligesom det vil bidrage til Danmarks nationale klimamål. Det er både målsætningerne om, at CO2-niveauet skal reduceres med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990, og mål om et klimaneutralt samfund i 2050 samt EU-reguleret Nationally Determined Contribution (NDC) under Paris-aftalen.

  Involverede parters (for eksempel lodsejer, bidragyder m.fl.) muligheder for CO2-rapportering og brugen af retvisende påstande er indgående beskrevet i Klimaskovfondens standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning, som du finder et link til længere nede på siden.  

 • Bidragydere opnår ikke ejerskab over CO2-enheder, da denne tilkommer Klimaskovfonden. Derfor kan CO2-enhederne ikke modregnes virksomhedens emissioner fra egen værdikæde. CO2-enheder kan heller ikke videreformidles.

   

 • Klimaskovfondens standard Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning hviler på en beregning af skoves evne til at opfange og lagre CO2. Denne evne vil variere alt efter skovens opbygning og artssammensætning, da det er naturen vi arbejder med her. I baggrunden for beregningerne af projekternes CO2 optag redegør vi for hvilke forudsætninger de hviler på og argumenterne for dem.

  Beregningen bygger på den gennemsnitlige varige binding for hvert skovrejsningsprojekt. Det er dette niveau, der vil kunne fastholdes ved god og almen skovdyrkning og det sikrer høj troværdighed og permanens af CO2- enhederne. Den varige binding defineres som det gennemsnitlige stående CO2-lager i projektets bevoksninger, ved gentagne omdrifter, beregnet for perioden år 100-200. De CO2-enheder, der udbydes i bidragsproduktet, vil blive fratrukket buffer. I Klimaskovfondens register bliver det også muligt at se hvornår de forskellige projekter forventer at opnå den varige binding, oftest omk. 65-årsalderen, men klima, træarter, jordbund, skovdrift med mere har stor indflydelse på dette.

 • Klimaskovfonden har anmodet Forbrugerombudsmanden om at afgive udtalelse om sin vurdering af lovligheden af i alt otte eksempler på markedsføringsudsagn, som Klimaskovfondens bidragydere kan gøre brug af i deres markedsføring.

   

  Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at ordlyden af markedsføringsudsagnene i alle otte eksempler nedenfor er i overensstemmelse med markedsføringslovens §§ 5 & 6, sammenholdt med §8. Lovligheden forudsætter at udsagnene ikke anvendes på en måde, der efter en helhedsvurdering er vildledende, fx ved brug af layout, farver og figurer.

   

  Markedsføring af bidrag

  En virksomhed, som giver støttebeløb til Klimaskovfonden, kan bruge udsagn i sin markedsføring eller anden offentlig kommunikation, som giver udtryk for, at virksomheden gennem støtte til Klimaskovfonden bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål.

   

  Virksomhedens udsagn skal overholde disse retningslinjer:

   

  1. Virksomheden skal altid sikre, at et udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven, herunder særligt forbuddene mod vildledning i §§ 5 og 6. Det betyder bl.a., at et udsagn skal være korrekt, præcist og klart formuleret, så en gennemsnitsforbruger forstår det og ikke bliver vildledt. Udsagnet må fx ikke overdrive (hverken i indhold eller grafiske elementer) eller udelade væsentlige oplysninger. Læs mere om reglerne i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv.

   

  2. Virksomheden skal kunne dokumentere, at udsagnet er korrekt.

   

  3. Det skal fremgå klart af udsagnet, at virksomhedens bidrag til, at Danmark kan nå sine klimamål, foretages gennem støtte til Klimaskovfonden. Virksomheden skal angive en præcis henvisning til denne landing page Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden på Klimaskovfondens hjemmeside. 

   

  4. Det skal fremgå klart af udsagnet, hvilket bidrag virksomheden foretager gennem støtte til Klimaskovfonden, og det skal oplyses på en måde, som en gennemsnitsforbruger forstår. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, hvis et udsagn udelukkende oplyser størrelsen af den CO2-binding, som virksomhedens støtte vil medføre.

   

  5. Virksomheden skal oplyse tidspunktet for virksomhedens støtte til Klimaskovfonden, medmindre brugen af udsagnet ophører senest 6 mdr. efter, at virksomheden har givet støttebeløbet.

   

  6. Det skal fremgå klart af udsagnet, at den klimaeffekt, som virksomheden bidrager til, består af CO2- binding, der vil ske over de næste 100 år.

   

  7. Et udsagn må ikke være formuleret på en måde, som en gennemsnitsforbruger kan forstå som en påstand om klimaneutralitet, CO2-reducerende tiltag, klimakompensation eller lignende i forhold til virksomheden, virksomhedens aktiviteter eller produkter mv.

   

  8. Benævnelse af Klimaskovfonden, benyttelse af Klimaskovfondens logo og konkret omtale eller visualisering af specifikke projekter, skal følge Klimaskovfondens retningslinjer for Markedsføring.

   

  Pkt. 1-8 gælder ikke kun virksomheder, men også for andre private eller offentlige aktører.

   

  Eksempler på udsagn, som overholder Klimaskovfondens retningslinjer:

  Klimaskovfonden har udarbejdet nogle eksempler på udsagn, som overholder retningslinjerne.

   

  Det er altid virksomhedens eget ansvar at sikre, at virksomhedens udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven.

   

  Efter retningslinjerne skal det bl.a. fremgå klart af udsagnet, hvilket bidrag virksomheden foretager gennem støtte til Klimaskovfonden, og det skal oplyses på en måde, som en gennemsnitsforbruger forstår.

   

  Dette kan fx gøres ved, at udsagnet oplyser

   

  · støttebeløbet,

  · støttebeløbet og omfanget af den CO2-binding der vil ske over de næste 100 år, eller

  · omfanget af den CO2-binding der vil ske over de næste 100 år, som sættes i relation til den gennemsnitlige CO2-udledning pr. dansker i et bestemt år.

   

  Hvis virksomhedens udsagn henviser til den gennemsnitlige CO2-udledning pr. dansker i et bestemt år, så skal beregningen heraf baseres på en opgørelse fra en troværdig og valid kilde (fx Energistyrelsen, Danmarks Statistik eller lignende), og der skal være en kildehenvisning sammen med udsagnet. Hvis virksomheden selv har foretaget opgørelsen, skal den kunne verificeres af en uafhængig tredjepart. Året, som udsagnet henviser til, må ikke være mere end 3 år forud for det tidspunkt, hvor udsagnet benyttes.

   

  Eksempler:

   

  1) [Virksomhed] A/S’ støtter i [årstal] Klimaskovfonden med [beløb] kr. Vores støtte bidrager til skovrejsning, der medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål ved at binde CO2 over de næste 100 år. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  2) [Virksomhed] A/S støtter i [årstal] Klimaskovfonden med [beløb] kr. Vores støtte bidrager til skovrejsning, der medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål, og som over de næste 100 år vil binde [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  3) [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  4) [Virksomhed] A/S bidrager gennem støtte til Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Det svarer til den gennemsnitlige mængde CO2, som [antal] danskere udledte i [årstal]*. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden. *Kilde: [kilde]

   

  5) For hver [produkt] [Virksomhed] A/S sælger i [årstal], giver vi et beløb på [beløb] kr. til Klimaskovfonden, som gennem skovrejsning i Danmark bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte betyder, at der er over de næste 100 år, vil blive bundet [antal] tons CO2 for hver solgt [produkt]. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  6) For hver [produkt] [Virksomhed] A/S sælger i [årstal], bidrager vi til skovrejsning gennem Klimaskovfonden, som betyder, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Det svarer til den gennemsnitlige mængde CO2, som [antal] danskere udledte i [årstal]*. Vi medvirker på den måde til, at Danmark kan nå sine klimamål. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden. *Kilde: [kilde]

   

  Udsagn om virksomhedens bidrag bruges sammen med et andet udsagn, som oplyser om virksomhedens egne konkrete CO2-reducerende tiltag:

   

  Klimaskovfondens retningslinjer udelukker ikke, at virksomheden sammen med sit udsagn om virksomhedens bidrag til Klimaskovfonden, også kan komme med et udsagn, som oplyser om virksomhedens arbejde med at mindske sin egen klimabelastning med konkrete CO2-reducerende tiltag.

   

  Hvis virksomheden bruger sådan et udsagn, skal det være korrekt, præcist og klart formuleret, så en gennemsnitsforbruger forstår det og ikke bliver vildledt. Udsagnet må fx ikke overdrive (hverken i indhold eller grafiske elementer) eller udelade væsentlige oplysninger.

   

  Hvis udsagnet oplyser om, at virksomheden fremtidigt vil reducere sin CO2-udledning, kræver det, at virksomheden

   

  · har en plan for reduktionen af virksomhedens CO2-udledning ved konkrete tiltag i virksomheden, som skal være i overensstemmelse internationalt anerkendte retningslinjer og være verificeret af en uafhængig instans, og

   

  · har et klimaregnskab for udledning i dag og det forventede udslip i fremtiden. Hvis udsagnet oplyser om, at virksomheden allerede har nedbragt sin CO2-udledning, kræver det, at

   

  · virksomheden kan dokumentere reduktionen i udledningen. Beregningen skal foretages efter videnskabeligt anerkendte metoder og være verificeret at en uafhængig instans,

   

  · udsagnet oplyser, hvornår reduktionen er sket, og

   

  · reduktionen er opnået inden for de seneste 3 år.

   

  Det er altid virksomhedens eget ansvar at sikre, at virksomhedens udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven.

   

  Læs mere om reglerne i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. og i Forbrugerombudsmandens kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.

   

  Eksempler:

   

  1) [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  [Virksomhed] A/S arbejder desuden målrettet på at mindske vores egen klimabelastning. [Virksomhed] A/S gennemfører en række konkrete CO2-reducerende tiltag i virksomheden i overensstemmelse med retningslinjerne fra [henvisning til internationalt anerkendte retningslinjer, fx Science Based Target Initiative] [link]. Disse tiltag betyder, at vores årlige CO2-udledning i [fremtidigt årstal] vil være reduceret med [antal] % sammenlignet med vores udledning i [årstal – året før udsagnet offentliggøres]. Det svarer til en samlet reduktion på [antal] tons CO2. Læs mere her [link til underside på virksomhedens hjemmeside med uddybende beskrivelse af tiltag].

   

  Det er også muligt at tilføje en oplysning om evt. reduktion i CO2-udledning, som virksomheden allerede har opnået inden for de seneste 3 år, fx

   

  2) [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  [Virksomhed] A/S arbejder desuden målrettet på at mindske vores egen klimabelastning. [Virksomhed] A/S gennemfører en række konkrete CO2-reducerende tiltag i virksomheden i overensstemmelse med retningslinjerne fra [henvisning til internationalt anerkendte retningslinjer, fx Science Based Target Initiative] [link]. Disse tiltag betyder, at vores årlige CO2-udledning i [fremtidigt årstal] vil være reduceret med [antal] % sammenlignet med vores udledning i [årstal – året før udsagnet offentliggøres]. Det svarer til en samlet reduktion på [antal] tons CO2. [Virksomhed] A/S har allerede reduceret vores årlige CO2-udledning med [antal] tons CO2 fra [årstal] til [årstal]. Læs mere her [link til underside på virksomhedens hjemmeside med uddybende beskrivelse af tiltag].

 • I får automatisk tilsendt et bidragsbevis på mail, når I har givet et bidrag på minimum 1 ton CO2 og kan herefter selv printe det ud i A3 eller A4. I får først en kvittering for jeres betaling og derefter får I tilsendt bidragsbeviset hurtigst muligt. Har I ikke modtaget et bevis er I meget velkomne til at kontakte Trine Kromann på tk@klimaskovfonden.dk eller +45 31477769

 • Klimaskovfondens revisor har vurderet følgende vedr. Klimaskovfondens bidragsprodukt:

  I denne situation køber fonden CO2-enheder fra lodsejeren, og enhederne tilkommer Klimaskovfonden og registreres i Klimaskovfondens CO2 register. Bidragsyder opnår ikke retten til at kunne medtage CO2-enheden i sit klimaregnskab, men har ret til at medtage enheden i sin CSR-rapportering (klimaeffekt). Så det er denne ret, der kan videresælges af fonden. CO2-enheden forbliver regnskabsmæssigt hos lodsejeren, men kan ikke videresælges til anden side, og retten til at udnytte CO2-enheden båndlægges således.

  Det efterfølgende salg af CO2-enheder/klimaeffekter er et momspligtigt salg, hvor Klimaskovfonden skal afregne salgsmoms

Billede fra nyplantet skov

Projekter over hele Danmark

Vi har sat gang klimaprojekter over hele Danmark, hvor der plantes skov eller udtages lavbundsjorder med klimaeffekt. I kan være med i det næste projekt.

144 projekter aktuelt

1355 hektar ny skov og natur

490.550 tons CO2 reduceres

skovsti

Ny dansk standard garanterer klimaeffekten af dit bidrag

Klimaskovfonden har udviklet den første danske standard for CO2-enheder på det frivillige marked: Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning. Den giver virksomheder mulighed for at give frivillige bidrag til den danske klimaindsats til troværdige klimaprojekter på dansk jord.

Standarden læner sig op af anerkendte internationale standarder som Verified Carbon Standard (VCS) og Gold Standard og forholder sig til SBTi (Science Based Targets initiatives Net Zero, som den førende ramme i EU for virksomheders klimamålsætninger) og GHG-protokollen.

Både GHG-protokollen og SBTi arbejder med at udvikle en form for bidragsprodukt, der rækker udover CO2-reduktion og kompensation i virksomhedens egen værdikæde. Klimaskovfonden følger udviklingen på det internationale frivillige marked for CO2-enheder tæt.  

Bliv klogere på klima