Gå til hovedindhold
naaleskov

Ansøg om projektmidler fra Klimaskovfonden

Klimaskovfonden giver støtte til at rejse skov og udtage lavbundsjorde for at reducere Danmarks CO2-udledning. Vil du have støtte til et projekt, der skaber mere natur på din jord - og samtidig bidrager til Danmarks klimamål? Næste ansøgningsrunde åbner 15. maj 2023.

15. maj 2023 kan du igen søge støtte til dit klimaprojekt hos Klimaskovfonden

Du kan ansøge om midler fra Klimaskovfonden til at rejse skov eller omdanne lavbundsjorde til natur- og vådområder gennem flere årlige ansøgningsrunder. I 2023 forventer vi at åbne den første ansøgningsrunde 15. maj med frist 30. juni 2023. Du søger støtte fra denne side, når ansøgningsrunden er åben.

Har du ansøgt om støtte tidligere?

Hvis du har ansøgt om støtte og fået tilsagn kan du finde alle relevante dokumenter fra ansøgningsrunden og andre nyttige informationer.

Hvad kan du få støtte til?

Du kan søge støtte fra Klimaskovfonden, når vi har åbne ansøgningsrunder, til at finansiere udvalgte dele af projekterne:

 • engangskompensation til lodsejere for tabte indtægter forbundet med udtagning af lavbund samt dækning af lodsejeres udgifter forbundet med tinglysning af byrder, rådighedsbegrænsninger mv.
 • udgifter til leverandører, entreprenører m.fl. for deres ydelser i forbindelse med klimaprojekterne
 • udgifter til undersøgelser af projekter, som er nødvendige for deres gennemførelse
 • udgifter til og indhentning af de nødvendige myndighedsafgørelser for en lovlig realisering af projekterne

Næste ansøgningsrunde åbner 15. maj 2023 med frist 30. juni 2023.

Hvad lægger vi vægt på?

Når du ansøger om støtte fra Klimaskovfonden vurderer vi ansøgningen ud fra følgende overordnede kriterier:

 1. Klimaeffekter: Opgøres som nettoreduktion af drivhusgas – enten ved binding i skov eller lagring i udtaget lavbundsjord
 2. Auktionspris for projektet
 3. Omkostningseffektivitet: Opgøres som kr. pr. ton CO2-ækvivalent reduceret. Jo lavere værdi, desto bedre effektivitet.
 4. Synergieffekter: Udover forventede klimaeffekter vurderes omfanget af positive effekter i projektet i forhold til f.eks. biodiversitet, vandmiljø, grundvand, friluftsliv og natur.

Derudover kan der være specifikke kriterier for de enkelte ansøgningsrunder, der offentliggøres sammen med ansøgningsrunderne her på siden.

Soe
træer der vokser op at stakke med mønter

Værd at vide som lodsejer

Som lodsejer beholder du ejerskabet over din jord, men Klimaskovfonden finansierer skovrejsning og lavbundsudtag på din jord via private bidrag til fonden.

Til gengæld tilfalder ejerskabet over CO2-enhederne fra projektet Klimaskovfonden. Som privat lodsejer kan du dog tælle den løbende årlige realiserede CO2-effekt med i dit klimaregnskab. Men du kan ikke videresælge eller videreformidle CO2-enhederne til andre.

 

Sådan arbejder Klimaskovfonden med projekter

Klimaskovfonden giver støtte til skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder i Danmark. Vores projekter tilpasses lokalt med fokus på også at sikre andre effekter som f.eks. beskyttelse af biodiversitet og drikkevand samt offentlig adgang til naturområderne, hvor det er muligt.

Klimaskovfonden støtter klimaprojekter og giver mulighed for at kombinere skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder, hvis det er en mere omkostningseffektiv løsning eller giver bedre klima- og synergieffekter.

baggrund grøn

Klimaskovfonden finansierer projekterne gennem bidrag til den danske klimaindsats. Projekternes klimaeffekter registreres og monitoreres af en uafhængig tredjepart.

baggrund grøn

Klimaskovfonden faciliterer samarbejde mellem lodsejere og investorer som f.eks. kommuner, forsyningsvirksomheder og private virksomheder i lokale projekter.

baggrund grøn

Værd at vide om støtte til projekter med Klimaskovfonden

 • Du kan søge støtte til et projekt i Klimaskovfonden, hvis du er en: 

  • Privat lodsejer 

  • Privat selskab/virksomhed

  • Kommune

  • Kirke, menighedsråd eller præsteembede 

  • Region 

  • Fond

  Fonden kan ikke yde støtte til staten eller institutioner under staten. Det er kun juridiske personer, der ejer et areal, der kan søge om støtte. En konsulent kan søge på vegne af en ansøger – dette skal være skriftligt aftalt mellem lodsejer og konsulent. 

  • Klimaskovfonden kan støtte skovrejsning på arealer som i dag ikke er skovbevoksede, samt udtagning af lavbundsjorder med over 12 % kulstofindhold (jf. tekstur 2014 kortet eller nyere), som i dag ikke har høj vandstand. 

   Fondens tilskud kan omfatte: 

   • Planlægning af projekter (forundersøgelser og projektering af projektet) 

   • Anlæg af skovrejsning inkl. skovbryn (inkl. skiltning, hegning og renholdelse i de første 3 år), samt lavbundsprojekter  

   • Indkomstkompensation for lavbundsarealer 

   • Validering, monitorering og kontrol af klimaeffekter (ydes ikke som tilskud, men udgør et finansieringsbidrag til fonden mhp. dækning af tredjepart). 

   Typisk vil der være tale om arealer, som i dag er i landbrugsmæssig drift, men der kan også være tale om arealer uden for landbrugsmæssig drift, hvor der stadig kan opnås en væsentlig klimaeffekt ved skovrejsning eller udtagning af lavbundsarealer. 

   Da projekter under fonden er klimaprojekter, skal de overholde Klimaskovfondens krav og standarder. 

   • Klimaskovfonden vurderer projekterne ud fra en række kriterier:

    1. Klimaeffekt: Opgøres som nettoreduktion af drivhusgas - enten ved binding i skov eller lagring i udtaget lavbundsjord.
    2. Prisen på projektet
    3. Omkostningseffektivitet: Opgøres som kr. pr. tons CO2-ækvivalent der er reduceret.
    4. Omfanget af synergieffekter eksempelvis:

     • Vandmiljø og grundvand
     • Rekreative områder og friluftsliv
     • Biodiversitet og natur
   • Du kan søge hver gang, Klimaskovfonden åbner en ny ansøgningsrunde og frem til den fastsatte frist. Ansøgningsrunderne er typisk åbne i 1 1/2 måned og i den periode skal du udfylde en standardansøgning med grundlæggende oplysninger om projektet. 

    Efter ansøgningsfristens udløb får du en hurtig afgørelse på, om dit projekt falder indenfor Klimaskovfondens rammer. Hvis du her får et foreløbigt tilsagn har du mere tid til at udfylde den endelige ansøgning og lave projektbeskrivelse og en nærmere planlægning af projektet.

    Planen er at åbne for ansøgningsrunde flere gange om året, og der kan være forskellige fokusområder fra gang til gang.

   • Du skal ansøge om støtte til et projekt i et elektronisk ansøgningsskema. Her skal du oprettes som bruger i systemet, og kan herefter ansøge via Mit-ID. 

    På fondens hjemmeside er der oplysninger om, hvad der kan søges om i de enkelte ansøgningsrunder. Der kan være variationer mellem ansøgningsrunder.  

   • Tilskud under klimaskovfonden ydes efter auktionsprincippet. Dette indebærer, at man som ansøger selv skal angive en pris, man er villig til at gennemføre projektet for. Beløbet anvendes til at beregne en omkostningseffektivitet (kr./t CO2æ) og arealpris (kr./ha) for projektet, som danner grundlag for prioritering mellem projekterne. Der imødekommes projekter fra den billigste ende, dvs. laveste kr./t CO2æ. 

    Auktionsprisen skal dække prisen for anlæg af skoven inkl. salg af klimakreditter, eller prisen for anlæg af et lavbundsprojekt inklusive kompensation for tabte indtægter og salg af klimakreditter.  

    Klimaskovfonden vil for hver projekttype angive et maksimalt beløb som man kan modtage pr. hektar (arealpris i kr./ha) alt efter projekttype. Hvis man angiver en auktionspris, som er over dette beløb, vil ansøgningen ikke kunne imødekommes. Hvis man byder under maksimal-beløbet kommer man til prioritering i ansøgningsrunden, hvis øvrige forhold er i orden. 

    Maksimale støttebeløb for ansøgningsrunde 2, 2022: 

    • Skovrejsning: 65.000 kr./ha 

    • Lavbundsprojekter: 133.000 kr./ha 

    Metoden betyder, at de enkelte ansøgere vil kunne modtage forskellige beløb som tilskud til projektet, da det vil være deres individuelle angivne auktionspriser som udgør tilskuddet. Klimaskovfonden omregner arealprisen til kr./t CO2æ, som udgør den værdi projekterne prioriteres efter. De projekter, med den bedste omkostningseffektivitet (laveste beløb pr. ton CO2æ), der udfylder den afsatte budgetramme modtager tilsagn om støtte. Dette fastlægger en afskæringsværdi (kr./t CO2æ) for ansøgningsrunden.