Gå til hovedindhold
naaleskov

Ansøg om projektmidler fra Klimaskovfonden

Klimaskovfonden giver støtte til at rejse skov og udtage lavbundsjorde for at reducere Danmarks CO2-udledning. Vil du have støtte til et projekt, der skaber mere natur på din jord - og samtidig bidrager til Danmarks klimamål?

Søg midler til dit klimaprojekt hos Klimaskovfonden

Du kan ansøge om midler fra Klimaskovfonden til at rejse skov eller omdanne lavbundsjorde til natur- og vådområder gennem flere årlige ansøgningsrunder.

Næste ansøgningsrunde åbner i oktober 2022

Når vi åbner en ny ansøgningsrunde udfylder du først en standardansøgning og får et foreløbigt tilsagn før du skal udfylde den endelige ansøgning og projektbeskrivelse. Du kan finde det elektroniske ansøgningsskema og vores vejledning til ansøgere her på siden, når ansøgningsrunden åbner.

Den kommende ansøgningsrunde

Klimaskovfondens næste ansøgningsrunde i oktober 2022 vil have fokus på støtte til projekter: 

 1. kirkernes jorder: støtte til projekter med skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder på jorder over 2 ha der ejes af kirker.
 2. kommunale jorder: støtte til projekter, herunder især multifunktionelle projekter, på kommunale jorder over 2 ha. 
 3. vandindvindingsjorder: støtte til projekter, hvor driftsformålet udover klima er beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer. 

Derudover kan der søges støtte til demonstrationsprojekter for små lavbundsprojekter på private jorder på højst 10 ha, hvor vi afprøver vores metode til en forenklet udtagningsproces, herunder ny metode for klimaberegning og projektforberedelse på små lavbundsprojekter. Projekterne kan også være en kombination mellem lavbundsudtag og skovrejsning.

Udover den forventede klimaeffekt læger vi også vægt på natur og friluftsliv og beskyttelse af grundvand.

 

Hvad du få støtte til?

Du kan søge støtte fra Klimaskovfonden til at finansiere udvalgte dele af projekterne:

 • engangskompensation til lodsejere for tabte indtægter forbundet med udtagning af lavbund samt dækning af lodsejeres udgifter forbundet med tinglysning af byrder, rådighedsbegrænsninger mv.
 • udgifter til leverandører, entreprenører m.fl. for deres ydelser i forbindelse med klimaprojekterne
 • udgifter til undersøgelser af projekter, som er nødvendige for deres gennemførelse
 • udgifter til og indhentning af de nødvendige myndighedsafgørelser for en lovlig realisering af projekterne

 

Hvad lægger vi vægt på?

Når du ansøger om støtte fra Klimaskovfonden vurderer vi ansøgningen ud fra tre overordnede kriterier:

 1. Omkostningseffektivitet: Opgøres som kr. pr. ton CO2-ækvivalent reduceret. Jo lavere værdi, desto bedre effektivitet.
 2. Klimaeffekter: Opgøres som nettoreduktion af drivhusgas – enten ved binding i skov eller lagring i udtaget lavbundsjord.
 3. Synergieffekter: Udover forventede klimaeffekter skal projektet om muligt bidrage med øvrige positive effekter i forhold til f.eks. biodiversitet, vandmiljø, grundvand, friluftsliv og natur.

Derudover kan der være specifikke kriterier for de enkelte ansøgningsrunder, der offentliggøres sammen med ansøgningsrunderne her på siden.

Soe
træer der vokser op at stakke med mønter

Værd at vide som lodsejer

Som lodsejer beholder du ejerskabet over din jord, men Klimaskovfonden er med til at finansiere skovrejsning og lavbundsudtag på din jord.

Klimaskovfonden har udviklet et klimaprodukt, der er et frivilligt bidrag til den danske klimaindsats, og det betyder CO2-enhederne ikke tæller med i klimaregnskabet hos de virksomheder eller privatpersoner, der giver bidrag. Derfor kan du også selv beholde de CO2-enheder, der bliver effekten af dit klimaprojekt hos Klimaskovfonden.

 

Sådan arbejder Klimaskovfonden med projekter

Klimaskovfonden giver støtte til skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder i Danmark. Vores projekter tilpasses lokalt med fokus på også at sikre andre effekter som f.eks. beskyttelse af biodiversitet og drikkevand samt offentlig adgang til naturområderne, hvor det er muligt.

Klimaskovfonden støtter klimaprojekter og giver mulighed for at kombinere skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder, hvis det er en mere omkostningseffektiv løsning eller giver bedre klima- og synergieffekter.

baggrund grøn

Klimaskovfonden finansierer projekterne gennem bidrag til den danske klimaindsats. Projekternes klimaeffekter registreres og monitoreres af en uafhængig tredjepart.

baggrund grøn

Klimaskovfonden faciliterer samarbejde mellem lodsejere og investorer som f.eks. kommuner, forsyningsvirksomheder og private virksomheder i lokale projekter.

baggrund grøn

Værd at vide om støtte til projekter med Klimaskovfonden

 • Du kan søge støtte til et projekt i Klimaskovfonden hvis du er en: 

  • privat lodsejer 

  • privat selskab/virksomhed

  • kommune

  • kirke, menighedsråd og præsteembeder 

  • region 

  • fond

  Fonden kan derfor ikke yde støtte til staten eller institutioner under staten. Det er kun juridiske personer der ejer et areal, der kan søge om støtte, men der er mulighed for at en konsulent søger på vegne af en ansøger – dette skal være skriftligt aftalt mellem lodsejer og konsulent. 

  • Fonden kan støtte skovrejsning på arealer som i dag ikke er skovbevoksede, samt udtagning af lavbundsjorder med over 12 % kulstofindhold (jf. tekstur 2014 kortet eller nyere), som i dag ikke har høj vandstand. Det forudsættes, at aktiviteten er lovlig, og at der kan opnås alle nødvendige myndighedstilladelser til projekterne. 

   Fonden tilskud kan omfatte: 

   • Planlægning af projekter (forundersøgelser og projektering af projektet) 

   • Anlæg af skovrejsning inkl. skovbryn (inkl. skiltning, hegning og renholdelse i de første 3 år), samt lavbundsprojekter  

   • Indkomstkompensation for lavbundsarealer 

   • Validering, monitorering og kontrol af klimaeffekter (ydes ikke som tilskud, men udgør et finansieringsbidrag til fonden mhp. dækning af tredjepart). 

   Typisk vil der være tale om arealer, som i dag er i landbrugsmæssig drift, men der kan også være tale om arealer uden for landbrugsmæssig drift, hvor der stadig kan opnås en væsentlig klimaeffekt ved skovrejsning eller udtagning af lavbundsarealer. 

   Alle projekter skal give synergieffekter i et vist omfang. Læs mere herom i selvstændigt afsnit. 

   Fonden forventer på sigt, når der er opnået videnskabelig baggrund for det at kunne arbejde med støtte til kombinationsprojekter, hvor der rejses en nærmere bestemt type skov på kulstofrige lavbundsjorder med vandstandshævning. Dette er pt. ikke muligt. Det er muligt at søge om projekter, hvor der både indgår skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer, men dette skal håndteres som 2 adskilte ansøgninger. 

   Da projekter under fonden er klimaprojekter, skal de overholde Klimaskovfondens krav og standarder, hvilket beskrives nærmere i det følgende. 

   • Du kan søge hver gang, Klimaskovfonden åbner en ny ansøgningsrunde og frem til den fastsatte frist. Ansøgningsrunderne er typisk åbne i 1 1/2 måned og i den periode skal du udfylde en standardansøgning med grundlæggende oplysninger om projektet. 

    Efter ansøgningsfristens udløb får du en hurtig afgørelse på, om dit projekt falder indenfor Klimaskovfondens rammer. Hvis du her får et foreløbigt tilsagn har du mere tid til at udfylde den endelige ansøgning og lave projektbeskrivelse og en nærmere planlægning af projektet.

    Planen er at åbne for ansøgningsrunde flere gange om året, og der kan være forskellige fokusområder fra gang til gang.

   • Du skal ansøge om støtte til et projekt i et elektronisk ansøgningsskema. Her skal du oprettes som bruger i systemet, og kan herefter ansøge via MIT-ID. 

     

    På fondens hjemmeside vil fremgå oplysninger om hvad der kan søges om, i de enkelte ansøgningsrunder. Der kan være variationer mellem ansøgningsrunder.  

    Fase 1: Forprojekt 

    I denne fase afgiver ansøger eller dennes konsulent grundoplysninger om ejer og projektet. Desuden skal der angives en foreløbig klimaeffekt for projektet. Dette sker efter et skema udviklet af klimaskovfonden. Dvs. man på basis af få oplysninger om projektet kan estimere klimaeffekten for projektet. Ansøger skal desuden angive auktionsprisen for projektet – se særskilt afsnit herom. 

    Dvs. at fonden på baggrund af de afgivne oplysninger om projekter sender et foreløbigt tilsagn til ansøger/konsulent eller et afslag. 

   • Tilskud under klimaskovfonden ydes efter auktionsprincippet. Dette indebærer, at man som ansøger selv skal angive en pris, man er villig til at gennemføre projektet for. Beløbet anvendes til at beregne en omkostningseffektivitet (kr./t CO2æ) og arealpris (kr./ha) for projektet, som danner grundlag for prioritering mellem projekterne. Der imødekommes projekter fra den billigste ende, dvs. laveste kr./t CO2æ. 

    Auktionsprisen skal dække prisen for anlæg af skoven inkl. salg af klimakreditter, eller prisen for anlæg af et lavbundsprojekt inklusive kompensation for tabte indtægter og salg af klimakreditter.  

    Klimaskovfonden vil for hver projekttype angive et maksimalt beløb som man kan modtage pr. hektar (arealpris i kr./ha) alt efter projekttype. Hvis man angiver en auktionspris, som er over dette beløb, vil ansøgningen ikke kunne imødekommes. Hvis man byder under maksimal-beløbet kommer man til prioritering i ansøgningsrunden, hvis øvrige forhold er i orden. 

    Maksimale støttebeløb for ansøgningsrunde 2, 2022: 

    • Skovrejsning: 65.000 kr./ha (svarende til 135 kr./t CO2æ)-bør slettes/jnl 

    • Lavbundsprojekter: 133.000 kr./ha (svarende til 222 kr./t CO2æ)-bør slettes/jnl 

    Metoden betyder, at de enkelte ansøgere vil kunne modtage forskellige beløb som tilskud til projektet, da det vil være deres individuelle angivne auktionspriser som udgør tilskuddet. Klimaskovfonden omregner arealprisen til kr./t CO2æ, som udgør den værdi projekterne prioriteres efter. De projekter med den bedste omkostningseffektivitet (kr./t CO2æ) der udfylder den afsatte budgetramme modtager tilsagn om støtte. Dette fastlægger en afskæringsværdi (kr./t CO2æ) for ansøgningsrunden. 

    Man vil ikke som ansøger skulle dokumentere sine udgifter i projektet, da auktionsprisen udgør en markedspris for at levere et bestemt projektindhold. Udbetaling af tilskuddet vil derimod ske på basis af leveret projektindhold og fremskridt og kontrol af dette – se projektmodellen og udbetaling af tilskud.