Gå til hovedindhold

Hvad er bidrag til den danske klimaindsats?

foto af træ der bliver plantet

Hvad er et bidrag til den nationale klimaindsats og hvordan adskiller det sig fra klimakompensation? Hvad bliver bidraget brugt til og hvordan kan man være sikker på, at det gør en forskel i indsatsen mod klimaforandringerne? Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på her.

Et bidrag til den nationale klimaindsats

Bidrag er en relativt ny produktkategori på det marked, hvor der handles med CO2-enheder. I Klimaskovfondens bidragsprodukt, at CO2-effekten “bliver på arealet”, hvor effekten fysisk fremkommer. Denne effekt kan derfor indgå i klimaregnskabet hos ejeren af arealet, mens bidragydere ikke kan benytte de CO2-enheder, de bidrager til, direkte i deres klimaregnskab (som ved kompensation). 

Forskellen mellem bidrag og klimakompensation: 

Non-off seting – Impact contribution 

 • Når en aktør medfinansierer en klimaeffekt, uden for aktørens værdikæde, hvor aktøren ikke får retten til klimaeffekten.
 • Kan benyttes til at bidrage til andres målsætninger, f.eks. nationale klimamål, men kan ikke modregnes virksomhedens emissioner fra egen værdikæde. Også kaldet bidrag, contribution mitigation units, national mitigation contribution 

Off setting 

 • Når en aktør køber og ejer retten til en klimaeffekt, skabt udenfor aktørs værdikæde, som bruges til at modregne emissioner fra egen værdikæde.
 • Kan benyttes til opnåelse af f.eks. Net Zero målsætninger og er typisk drevet af virksomhedens klimamål.
 • Også kaldet kompensation, klimakreditter, CO2-kreditter

 

Vær med til at plante et træ per dansker

Klimaskovfonden sætter fart på skovrejsning som klimaredskab. Helt konkret har vi en ambition om at plante et træ pr. dansker hurtigst muligt - har du sørget for at vi planter dit træ?

Giv dit bidrag og få et flot bevis

Du kan være med til at plante skov i Danmark ved at give bidrag til den danske klimaindsats gennem Klimaskovfonden. Vi sikrer, at der bliver rejst skov i Danmark, der binder CO2 og forbedrer natur, biodiversitet, rent drikkevand og friluftsliv. Du får årets bidragsbevis som tak for dit bidrag.

Vil din virksomhed give bidrag eller samarbejde med os?

Hvis din virksomhed vil give et bidrag til den danske klimaindsats er der flere muligheder. Som privat eller offentlig virksomhed kan du også indgå samarbejde med Klimaskovfonden om bidrag til øremærkede projekter på arealer nær virksomheden.

Dit bidrag gør en forskel for klimaet 

Når du giver et bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden bruges beløbet til at støtte skovrejsningsprojekter i Danmark. Projekterne, som dine penge går til, bliver til i samarbejde med lodsejere, der ansøger Klimaskovfonden om støtte til et projekt på deres jord. Vi stiller krav til projekterne om at de skal garantere mest mulig CO2-effekt for pengene og til den skov, der plantes. 

Hvordan bliver mit bidrag til en skov, der binder CO2 og gør en forskel for klimaet? Find svar på ofte stillede spørgsmål her:

 • Kort fortalt forbinder Klimaskovfonden dem, der ejer jord, med dem, der vil bidrage til klimaprojekter i Danmark. Det fungerer sådan, at de bidrag fonden modtager fra private kanaliseres ud til dem, der ejer jord. De kan så søge støtte til at rejse skov eller udtage lavbundsjorder gennem flere årlige ansøgningsrunder. Klimaskovfonden stiller en række krav til projekterne, så de dels binder mest mulig CO2 og dels lever op til kravene for robuste og bæredygtige skove.

 • Det er afgørende for os at vores skovrejsningsprojekter har en langvarig effekt. Derfor skal alle projekter søge om at opnå fredskovspligt under Skovloven administreret af Miljøstyrelsen.

  Det betyder, at skoven er omfattet af den danske skovlov, der har til formål at bevare arealer som skov og fremme bæredygtig drift af landets skove. Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale værdier. Fredskovspligt betyder også, at der skal være skov på arealet i alt fremtid.

  Skovejeren må gerne udnytte det træ skoven producerer, men først når træerne er klar til fældning. Og når skovejeren fælder, er der pligt til at sikre at der bliver etableret en ny skov. 

 • Alle projekter, der får støtte af Klimaskovfonden skal gennemføre en additionalitetstest, hvor de sandsynliggør, at projektet har en effekt for den danske klimaindsats, der ikke ville opnås uden støtte. I testen skal projektet demonstrere, at en alternativ benyttelse af arealet (som for eksempel landbrugsdrift) er mere rentabelt end skovrejsning. Derudover har Klimaskovfonden en buffer, hvis et projekt ikke skulle have den forventede effekt. 

  Klimaskovfonden har beskrevet processen for at kontrollere, at projekter er gennemført som planlagt og løbende verifikation af udviklingen  i projektets CO2-effekt i den publikation, der hedder Validering, verifikation og håndtering af afvigelser i projekter.

  På den måde har du sikkerhed for, at dit bidrag medfører en CO2-reduktion, der kun sker, fordi du giver bidrag.

 • Klimaskovfonden giver et løfte til bidragsydere i forhold til, hvilke skovrejsningsprojekter, deres bidrag kan finansiere, det vil sige at du har en garanti for at pengene bliver brugt til et projekt. Dit bidrag kan gå til projekter der:

  • etableres (beplantningsdato) fra bidragsdato og 3 år frem

  • har et aktivt og gældende tilsagn, men endnu ikke er etableret

  • allerede er etableret op til 2 år før bidragsdato.

 • Det er klart, at skovrejsningsprojekter kan udsættes for hændelser der af den ene eller anden grund kan betyder at klimaeffekten ikke indfinder sig, da vi skal huske på at vi arbejder med naturen. Det kan både være lokalt, hvis en hændelse rammer én skov for eksempel skovbrand, eller i en mere global kontekst hvis hændelser rammer større områder og dermed flere skove samtidig for eksempel sygdomsudbrud for særlige træarter. Hændelser kan være utilsigtede (for eksempel grundet tørke) eller tilsigtede (for eksempel hvis en lodsejer vælger at fælde skoven) og vi forholder os til alle former for risici.

  For så vidt muligt at undgå sådanne risici, stiller Klimaskovfonden en række krav til skove, for eksempel at der skal være flere arter, så skovene er robuste og bæredygtige.

  Klimaskovfonden godskriver derfor også kun 85 % af den CO2-effekt, som projekterne medfører, som bidrag for at have en buffer i tilfælde af sådanne hændelser. På den måde har bidragsydere sikkerhed for, at den effekt, de har bidraget til, indfinder sig.

 • Klimaskovfondens standard Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning hviler på en beregning af skoves evne til at opfange og lagre CO2. Denne evne vil variere alt efter skovens opbygning og artssammensætning, da det er naturen vi arbejder med her. I baggrunden for beregningerne af projekternes CO2 optag redegør vi for hvilke forudsætninger de hviler på og argumenterne for dem.

  Beregningen bygger på den gennemsnitlige varige binding for hvert skovrejsningsprojekt. Det er dette niveau, der vil kunne fastholdes ved god og almen skovdyrkning og det sikrer høj troværdighed og permanens af CO2- enhederne. Den varige binding defineres som det gennemsnitlige stående CO2-lager i projektets bevoksninger, ved gentagne omdrifter, beregnet for perioden år 100-200. De CO2-enheder, der udbydes i bidragsproduktet, vil blive fratrukket buffer. I Klimaskovfondens register bliver det også muligt at se hvornår de forskellige projekter forventer at opnå den varige binding, oftest omk. 65-årsalderen, men klima, træarter, jordbund, skovdrift med mere har stor indflydelse på dette.

 • Den skov du bidrager til at rejse, bliver rejst et sted i Danmark, hvor en jordejer har ansøgt om støtte og Klimaskovfonden har godkendt ansøgningen. Skoven rejses som regel på landbrugsjord. Du kan endnu  ikke se helt præcist, hvor i landet dit bidrag er blevet brugt, udover i vores præsentation af projekter, men på sigt vil du kunne følge dit bidrag i vores klimaregister. 

 • Klimaskovfonden giver dit og andres bidrag videre til jordejere, der vil rejse skov på deres areal og bidrage til klimaet på denne måde. Det kan både være kommuner, kirker og private lodsejere. Det areal hvor skoven rejses ejes fortsat af den samme efter, at der er rejst skov.

  Du vil kunne se i et offentligt tilgængeligt klimaregister, hvor dit bidrag er blevet brugt.

 • I Klimaskovfondens skovrejsning indgår ikke udelukkende træer med det største CO2-potentiale. Skovene skal være robuste artsvarierede og tilpassede lokale forhold.

   

  Klimaskovfonden har derfor udviklet ca. 20 lokalitetstilpassede kulturmodeller med forskelligartede træartssammensætninger, som ansøgere kan vælge imellem. I kulturmodellerne indgår altid mindst tre træarter, foruden småtræer og buske. Formålet med flere træarter er at sikre variation og robusthed til imødegåelse af fremtidige klimaudfordringer og spredning af risiko på flere træarter. Samtidigt bidrager en varieret skov med forskellige træarter og også bidrager til en rig og spændende natur.

   

  Udover brug af kulturmodellerne har Klimaskovfonden krav om en minimumsandel af løvtræer på mellem 25% og 75% alt efter hvilken lokalitet skoven rejses på. Der vil derfor samlet set være en overvægt af løvtræer i Klimaskovfondens skove. Løvtræarterne kan være arter som eg og bøg, mens nåletræarterne ofte vil være arter som rødgran og douglasgran.

  Der skal også være skovbryn, minimum 10 % biodiversitetsarealer (urørt skov, lysåben natur), der må ikke gødskes eller sprøjtes og være minimum 25-65 % hjemmehørende træarter afhængig af jordbundsforholdene.  

 • Klimaskovfonden har anmodet Forbrugerombudsmanden om at afgive udtalelse om sin vurdering af lovligheden af i alt otte eksempler på markedsføringsudsagn, som Klimaskovfondens bidragydere kan gøre brug af i deres markedsføring.

   

  Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at ordlyden af markedsføringsudsagnene i alle otte eksempler nedenfor er i overensstemmelse med markedsføringslovens §§ 5 & 6, sammenholdt med §8. Lovligheden forudsætter at udsagnene ikke anvendes på en måde, der efter en helhedsvurdering er vildledende, fx ved brug af layout, farver og figurer.

  Du kan læse om retningslinjer for markedsføring 

  Læs også blogindlæg om grøn kommunikation

  Markedsføring af bidrag

  En virksomhed, som giver støttebeløb til Klimaskovfonden, kan bruge udsagn i sin markedsføring eller anden offentlig kommunikation, som giver udtryk for, at virksomheden gennem støtte til Klimaskovfonden bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål.

   

  Virksomhedens udsagn skal overholde disse retningslinjer:

  1. Virksomheden skal altid sikre, at et udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven, herunder særligt forbuddene mod vildledning i §§ 5 og 6. Det betyder bl.a., at et udsagn skal være korrekt, præcist og klart formuleret, så en gennemsnitsforbruger forstår det og ikke bliver vildledt. Udsagnet må fx ikke overdrive (hverken i indhold eller grafiske elementer) eller udelade væsentlige oplysninger. Læs mere om reglerne i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv.

  2. Virksomheden skal kunne dokumentere, at udsagnet er korrekt.

   

  3. Det skal fremgå klart af udsagnet, at virksomhedens bidrag til, at Danmark kan nå sine klimamål, foretages gennem støtte til Klimaskovfonden. Virksomheden skal angive en præcis henvisning til denne landing page Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden på Klimaskovfondens hjemmeside. 

   

  4. Det skal fremgå klart af udsagnet, hvilket bidrag virksomheden foretager gennem støtte til Klimaskovfonden, og det skal oplyses på en måde, som en gennemsnitsforbruger forstår. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, hvis et udsagn udelukkende oplyser størrelsen af den CO2-binding, som virksomhedens støtte vil medføre.

   

  5. Virksomheden skal oplyse tidspunktet for virksomhedens støtte til Klimaskovfonden, medmindre brugen af udsagnet ophører senest 6 mdr. efter, at virksomheden har givet støttebeløbet.

   

  6. Det skal fremgå klart af udsagnet, at den klimaeffekt, som virksomheden bidrager til, består af CO2- binding, der vil ske over de næste 100 år.

   

  7. Et udsagn må ikke være formuleret på en måde, som en gennemsnitsforbruger kan forstå som en påstand om klimaneutralitet, CO2-reducerende tiltag, klimakompensation eller lignende i forhold til virksomheden, virksomhedens aktiviteter eller produkter mv.

   

  8. Benævnelse af Klimaskovfonden, benyttelse af Klimaskovfondens logo og konkret omtale eller visualisering af specifikke projekter, skal følge Klimaskovfondens retningslinjer for Markedsføring.

   

  Pkt. 1-8 gælder ikke kun virksomheder, men også for andre private eller offentlige aktører.

   

  Eksempler på udsagn, som overholder Klimaskovfondens retningslinjer:

  Klimaskovfonden har udarbejdet nogle eksempler på udsagn, som overholder retningslinjerne.

   

  Det er altid virksomhedens eget ansvar at sikre, at virksomhedens udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven.

   

  Efter retningslinjerne skal det bl.a. fremgå klart af udsagnet, hvilket bidrag virksomheden foretager gennem støtte til Klimaskovfonden, og det skal oplyses på en måde, som en gennemsnitsforbruger forstår.

   

  Dette kan fx gøres ved, at udsagnet oplyser

   

  · støttebeløbet,

  · støttebeløbet og omfanget af den CO2-binding der vil ske over de næste 100 år, eller

  · omfanget af den CO2-binding der vil ske over de næste 100 år, som sættes i relation til den gennemsnitlige CO2-udledning pr. dansker i et bestemt år.

   

  Hvis virksomhedens udsagn henviser til den gennemsnitlige CO2-udledning pr. dansker i et bestemt år, så skal beregningen heraf baseres på en opgørelse fra en troværdig og valid kilde (fx Energistyrelsen, Danmarks Statistik eller lignende), og der skal være en kildehenvisning sammen med udsagnet. Hvis virksomheden selv har foretaget opgørelsen, skal den kunne verificeres af en uafhængig tredjepart. Året, som udsagnet henviser til, må ikke være mere end 3 år forud for det tidspunkt, hvor udsagnet benyttes.

   

  Eksempler:

   

  1) [Virksomhed] A/S’ støtter i [årstal] Klimaskovfonden med [beløb] kr. Vores støtte bidrager til skovrejsning, der medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål ved at binde CO2 over de næste 100 år. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  2) [Virksomhed] A/S støtter i [årstal] Klimaskovfonden med [beløb] kr. Vores støtte bidrager til skovrejsning, der medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål, og som over de næste 100 år vil binde [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  3) [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  4) [Virksomhed] A/S bidrager gennem støtte til Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Det svarer til den gennemsnitlige mængde CO2, som [antal] danskere udledte i [årstal]*. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden. *Kilde: [kilde]

   

  5) For hver [produkt] [Virksomhed] A/S sælger i [årstal], giver vi et beløb på [beløb] kr. til Klimaskovfonden, som gennem skovrejsning i Danmark bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte betyder, at der er over de næste 100 år, vil blive bundet [antal] tons CO2 for hver solgt [produkt]. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  6) For hver [produkt] [Virksomhed] A/S sælger i [årstal], bidrager vi til skovrejsning gennem Klimaskovfonden, som betyder, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Det svarer til den gennemsnitlige mængde CO2, som [antal] danskere udledte i [årstal]*. Vi medvirker på den måde til, at Danmark kan nå sine klimamål. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden. *Kilde: [kilde]

   

  Udsagn om virksomhedens bidrag bruges sammen med et andet udsagn, som oplyser om virksomhedens egne konkrete CO2-reducerende tiltag:

   

  Klimaskovfondens retningslinjer udelukker ikke, at virksomheden sammen med sit udsagn om virksomhedens bidrag til Klimaskovfonden, også kan komme med et udsagn, som oplyser om virksomhedens arbejde med at mindske sin egen klimabelastning med konkrete CO2-reducerende tiltag.

   

  Hvis virksomheden bruger sådan et udsagn, skal det være korrekt, præcist og klart formuleret, så en gennemsnitsforbruger forstår det og ikke bliver vildledt. Udsagnet må fx ikke overdrive (hverken i indhold eller grafiske elementer) eller udelade væsentlige oplysninger.

   

  Hvis udsagnet oplyser om, at virksomheden fremtidigt vil reducere sin CO2-udledning, kræver det, at virksomheden

   

  · har en plan for reduktionen af virksomhedens CO2-udledning ved konkrete tiltag i virksomheden, som skal være i overensstemmelse internationalt anerkendte retningslinjer og være verificeret af en uafhængig instans, og

   

  · har et klimaregnskab for udledning i dag og det forventede udslip i fremtiden. Hvis udsagnet oplyser om, at virksomheden allerede har nedbragt sin CO2-udledning, kræver det, at

   

  · virksomheden kan dokumentere reduktionen i udledningen. Beregningen skal foretages efter videnskabeligt anerkendte metoder og være verificeret at en uafhængig instans,

   

  · udsagnet oplyser, hvornår reduktionen er sket, og

   

  · reduktionen er opnået inden for de seneste 3 år.

   

  Det er altid virksomhedens eget ansvar at sikre, at virksomhedens udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven.

   

  Læs mere om reglerne i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. og i Forbrugerombudsmandens kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.

   

  Eksempler:

   

  1) [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  [Virksomhed] A/S arbejder desuden målrettet på at mindske vores egen klimabelastning. [Virksomhed] A/S gennemfører en række konkrete CO2-reducerende tiltag i virksomheden i overensstemmelse med retningslinjerne fra [henvisning til internationalt anerkendte retningslinjer, fx Science Based Target Initiative] [link]. Disse tiltag betyder, at vores årlige CO2-udledning i [fremtidigt årstal] vil være reduceret med [antal] % sammenlignet med vores udledning i [årstal – året før udsagnet offentliggøres]. Det svarer til en samlet reduktion på [antal] tons CO2. Læs mere her [link til underside på virksomhedens hjemmeside med uddybende beskrivelse af tiltag].

   

  Det er også muligt at tilføje en oplysning om evt. reduktion i CO2-udledning, som virksomheden allerede har opnået inden for de seneste 3 år, fx

   

  2) [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her Bidrag til den danske klimaindsats | Klimaskovfonden.

   

  [Virksomhed] A/S arbejder desuden målrettet på at mindske vores egen klimabelastning. [Virksomhed] A/S gennemfører en række konkrete CO2-reducerende tiltag i virksomheden i overensstemmelse med retningslinjerne fra [henvisning til internationalt anerkendte retningslinjer, fx Science Based Target Initiative] [link]. Disse tiltag betyder, at vores årlige CO2-udledning i [fremtidigt årstal] vil være reduceret med [antal] % sammenlignet med vores udledning i [årstal – året før udsagnet offentliggøres]. Det svarer til en samlet reduktion på [antal] tons CO2. [Virksomhed] A/S har allerede reduceret vores årlige CO2-udledning med [antal] tons CO2 fra [årstal] til [årstal]. Læs mere her [link til underside på virksomhedens hjemmeside med uddybende beskrivelse af tiltag].

 • Ja, du gennemfører betalingsprocessen og skriver herefter en mail til tk@klimaskovfonden.dk med det navn, der skal stå på bidragsbeviset.

 • Du får automatisk tilsendt et bidragsbevis på mail, når du har givet et bidrag på minimum 1 ton CO2 og kan herefter selv printe det ud i A3 eller A4. Du får først en kvittering for din betaling og derefter får du tilsendt bidragsbeviset hurtigst muligt. Har du ikke modtaget et bevis er du meget velkommen til at kontakte Trine Kromann på tk@klimaskovfonden.dk eller +45 31477769

Klimaskovfondens standard garanterer klimaeffekten af dit bidrag

Klimaskovfonden har udviklet den første danske standard Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning der giver virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og privatpersoner mulighed for klimahandling gennem projekter på dansk jord. Standarden følger international praksis for hvordan frivillige CO2-enheder kan opgøres, udstedes og rapporteres.

Når du giver et bidrag til den danske klimaindsats gennem Klimaskovfonden skal du kunne være sikker på, at pengene bruges bedst muligt og at der er en reel klimaeffekt. Derfor har vi beskrevet vores tilgang til additionalitet, lækage, buffer, permanens og CO2-rapportering i vores standard Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning, som du kan læse her. Når vi bruger naturens egne metoder i vores klimaprojekter, kan vi samtidig glæde os over grønne synergieffekter. Udover klimaeffekten lægger vi nemlig vægt på, at de projekter vi støtter, også forbedrer natur og biodiversitet, sikrer rent drikkevand og giver befolkningen flere muligheder for friluftsliv. 

skov med ramsløg
foto af ny skov

Aktuelle projekter

Gennem bidrag til den danske klimaindsats støtter vi klimaprojekter over hele landet, hvor der rejses ny skov eller hvor kulstofrige lavbundsjorder omdannes til natur.

94 aktuelle projekter

869 hektar ny skov og natur

320.558 ton CO2 reduceres over maks 100 år

portræt af Kirsten Brosbøl

Kirsten Brosbøl

Forperson Klimaskovfonden

Klimasituationen er ikke sådan, at man bare kan donere et beløb til os og så undlade at ændre sine vaner i en klimavenlig retning. Det er en mulighed for at gøre noget ekstra udover alle de andre små vaner og handlinger i hverdagen, der skal reducere CO2 og bremse klimaforandringerne.