Gå til hovedindhold
skovsti

Vi har gjort det nemt for dig at være med til at reducere Danmarks CO2-udledning og skabe mere natur omkring dig

Du kan være med til at plante skov i Danmark ved at give bidrag til den danske klimaindsats gennem Klimaskovfonden. Vi sikrer, at der bliver rejst mere skov i Danmark, der binder CO2 og forbedrer natur, biodiversitet, rent drikkevand og friluftsliv.

skovsti

Bidrag til Danmarks klimaindsats

Effekten opnås indenfor maksimalt 100 år.

Alle projekter er fratrukket 15% til "buffer" der giver sikkerhed for at effekten opnås.

Unikt løbenummer på CO2-enheder fremgår af jeres bidragsbevis, som giver sporbarhed til konkret projekt.

0
DKK
0
estimeret m2 skov

Bidrag til den danske klimaindsats - hvad betyder det?

 • Det produkt Klimaskovfonden har udviklet kaldes ”bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning” – herfra bidragsproduktet.

  Bidrag er en relativt ny produktkategori indenfor handel med CO2-enheder. På det regulerede marked blev det introduceret på COP27 i artikel 6.4 under navnet ”mitigation contribution” ligesom det på det frivillige marked er introduceret af GHG-protokollen i GHG Land Sector and Removal Guidance – september draft fra 2022 som ”contribution credits/targets”. Det forventes, at bidragsprodukter generelt vil vinde indpas og anerkendelse indenfor det frivillige CO2-marked i de kommende år, herunder potentielt blive anerkendt under SBTi under Beyond Value Chain Mitigation-kategorien.

  Det kendetegner Klimaskovfondens bidragsprodukt, at CO2-effekten “bliver på arealet”, hvor effekten fysisk forefindes og ikke kan flyttes udenfor denne afgrænsning. CO2-effekten fra bidrag kan dermed ikke benyttes til at modregne udledninger fra virksomheder eller individer (kompensation), der udarbejder klimaregnskaber udenfor projektarealets geografiske afgrænsning.  

  Dette betyder, at den løbende og årlige effekt fra skovrejsningsprojekter under Klimaskovfondens standardkan bidrage til alle de klimaopgørelser, hvori projektarealet vil være inden for den naturlige afgrænsning. Det tæller blandt andet Danmarks Nationale Klimaregnskab (NIR – National Inventory Reporting) ligesom det vil bidrage til Danmarks nationale klimamål. Det er både målsætningerne om, at CO2-niveauet skal reduceres med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990, og mål om et klimaneutralt samfund i 2050 samt EU-reguleret Nationally Determined Contribution (NDC) under Paris-aftalen.

  Involverede parters (for eksempel lodsejer, bidragyder m.fl.) muligheder for CO2-rapportering og brugen af retvisende påstande er indgående beskrevet i Klimaskovfondens standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning, som du finder et link til længere nede på siden.  

 • Bidragydere opnår ikke ejerskab over CO2-enheder, da denne tilkommer Klimaskovfonden. Derfor kan CO2-enhederne ikke modregnes eksempelvis en virksomheds emissioner fra egen værdikæde. CO2-enheder kan heller ikke videreformidles.

 • Klimaskovfondens standard Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning hviler på en beregning af skoves evne til at opfange og lagre CO2. Denne evne vil variere alt efter skovens opbygning og artssammensætning, da det er naturen vi arbejder med her. I baggrunden for beregningerne af projekternes CO2 optag redegør vi for hvilke forudsætninger de hviler på og argumenterne for dem.

  Beregningen bygger på den gennemsnitlige varige binding for hvert skovrejsningsprojekt. Det er dette niveau, der vil kunne fastholdes ved god og almen skovdyrkning og det sikrer høj troværdighed og permanens af CO2- enhederne. Den varige binding defineres som det gennemsnitlige stående CO2-lager i projektets bevoksninger, ved gentagne omdrifter, beregnet for perioden år 100-200. De CO2-enheder, der udbydes i bidragsproduktet, vil blive fratrukket buffer. I Klimaskovfondens register bliver det også muligt at se hvornår de forskellige projekter forventer at opnå den varige binding, oftest omk. 65-årsalderen, men klima, træarter, jordbund, skovdrift med mere har stor indflydelse på dette.

 • Du får automatisk tilsendt et bidragsbevis på mail, når du har givet et bidrag på minimum 1 ton CO2 og kan herefter selv printe det ud i A3 eller A4. Du får først en kvittering for din betaling og derefter får du tilsendt bidragsbeviset hurtigst muligt. Har du ikke modtaget et bevis er du meget velkommen til at kontakte Trine Kromann på tk@klimaskovfonden.dk eller +45 31477769

  Du har også mulighed for at give bidragsbeviset i gave til en anden. Du skal blot gennemføre betalingsprocessen og herefter skrive en mail til tk@klimaskovfonden.dk med det navn, der skal stå på bidragsbeviset.

 • Vi anvender dit bidrag, der hvor det skaber mest klimaeffekt.

  Langt størstedelen af din støtte - 90% - går til vores projekter med skovrejsning, herunder sagsbehandling af ansøgninger fra lodsejere, etablering og forvaltning af skoven samt carbonberegning, monitorering, verifikation og validering.

  En lille del af dit bidrag - 10% - går til at drive organisationen og give Klimaskovfonden et sted at bo.

Vi rejser skov og skaber natur over hele Danmark

Klimaskovfonden støtter projekter, der bruger naturens egne metoder til at fange CO2: Vi støtter projekter, hvor der plantes træer, der suger CO2 eller hvor lavbundsjorde tages ud af landbrugsdrift og omdannes til våd- og naturområder, så vi forhindrer udledning af CO2 fra jorderne. Vi har sat 54 projekter i gang over hele Danmark og mange flere er på vej.

Mere skov og natur til danskerne

Træer optager CO2 fra atmosfæren og bidrager til at løse klimaudfordringerne. Men Klimaskovfonden lægger også vægt på, at de skove der rejses bliver spændende skove med gode adgangsmuligheder for lokalbefolkningen og faciliteter til friluftsliv.

anemoner i skovbund

Bæredygtige skove med rig natur

Når du giver bidrag til klimaindsatsen sørger Klimaskovfonden for at støtte projekter på både offentligt og privat ejede arealer.
Vi stiller krav om klimarobuste skove med både løv- og nåletræer og plads til særlige biodiversitetsarealer.

skov i skumring
plakat i ramme

Få et flot bevis for dit bidrag til klimaindsatsen

Når du giver et bidrag på et ton CO2 eller mere får du som tak et flot bevis. Beviset i 2023 er det første i en serie af kunstmotiver med frø fra træer. Motiverne symboliserer, at Klimaskovfonden skaber ny natur for at mindske Danmarks CO2-aftryk.

Dit navn og bidragets størrelse fremgår af plakaten.

Fødselar med ét ønske: giv en gave til klimaet 

Da familie og venner troppede op til 70-årige Tue Tarps fødselsdagsfest på Skovlyst var det uden de store pakker under armen. Fødselaren havde nemlig kun ønsket sig, at gæsterne gav et bidrag til klimaindsatsen. Det blev til klimabidrag, der gør det muligt at plante ny skov på størrelse med en stor parcelhusgrund: 841 m2 skov, der optager 29 ton CO2. 

portræt af Tue tarp

Vil du plante skov med et fast bidrag om måneden?

Du kan være med til at plante mere skov og gøre Danmark grønnere. Ved at give bidrag til den danske klimaindsats kan du sørge for, at vi rejser ny skov, der fjerner CO2 fra atmosfæren.

Sammen kan vi nå Danmarks klimamål!

Giv et fast månedligt bidrag

Giv et fast månedligt bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden.
For 62,50 kroner om måneden bidrager du årligt med 87 m2 skov, der optager 3 ton CO2 over maksimalt 100 år.

Ny dansk standard garanterer klimaeffekten af dit bidrag

Klimaskovfonden har udviklet den første danske standard for CO2-enheder på det frivillige marked: Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning. Den giver virksomheder mulighed for at give frivillige bidrag til den danske klimaindsats til troværdige klimaprojekter på dansk jord.

Standarden læner sig op af anerkendte internationale standarder som Verified Carbon Standard (VCS) og Gold Standard og forholder sig til SBTi (Science Based Targets initiatives Net Zero, som den førende ramme i EU for virksomheders klimamålsætninger) og GHG-protokollen.

Både GHG-protokollen og SBTi arbejder med at udvikle en form for bidragsprodukt, der rækker udover CO2-reduktion og kompensation i virksomhedens egen værdikæde. Klimaskovfonden følger udviklingen på det internationale frivillige marked for CO2-enheder tæt.  

børn plante træer
portræt af Kirsten Brosbøl

Kirsten Brosbøl

Formand i Klimaskovfonden

Klimaskovfonden opfordrer alle til at gøre alt, hvad de kan for at reducere egen CO2-udledning. Klimasituationen er ikke sådan, at man bare kan donere et beløb til os og så undlade at ændre sine vaner i en klimavenlig retning. Det er en mulighed for at gøre noget ekstra udover alle de andre små vaner og handlinger i hverdagen, der skal reducere CO2 og bremse klimaforandringerne.