Gå til hovedindhold

Synergieffekter i vores projekter

en flok mennesker på vej på skovtur

Klimaskovfondens projekter skal ikke kun reducere udledningen af drivhusgasser, men også sikre hensynet til synergieffekter, herunder biodiversitet, drikkevand, rekreation, vandmiljø og friluftsliv.

Synergieffekter er derfor vigtige i vores skov- og lavbundsprojekter og blandt kriterierne for at opnå støtte til et klimaprojekt. Det er en central del af fondens arbejdsmetode, at vores projekter tager afsæt i de konkrete arealer, der søges støtte til, ift. at finde den mest omkostningseffektive løsning for et skovrejsningsprojekt, et lavbundsudtag eller et kombinationsprojekt. Det betyder, at nogle projekter vil have et større fokus på synergieffekter end andre. Men synergieffekter vil altid være en faktor i vores udvælgelse af de projekter, som fonden tildeler støtte.

I takt med at fondens projekter etableres, vil vi registrere de synergieffekter, som de enkelte klimaprojekter bidrager til.

Biodiversitet

Fondens projekter vil skabe mere natur, hvor biodiversiteten får lov at brede sig, mens CO2-udledningen reduceres. For skovrejsning vil der især være tale om arter knyttet til tør natur, mens lavbundsprojekter vil skabe områder med mere fugt, hvilket vil bidrage til en anden type biodiversitet i området.

Rene drikkevandsboringer

Danmarks reneste drikkevand kommer fra beskyttede naturarealer og skov, men over halvdelen af de områder, hvor vores drikkevand bliver indvundet, er opdyrkede arealer. Sammen med f.eks. kommuner og vandværker vil fonden etablere klimaprojekter, der er med til at nedbringe risikoen for forurening af vores grundvand.  

Flere rekreative områder

Adgang til mere natur med mulighed for både fysisk aktivitet og ro styrker menneskers fysiske og mentale sundhed. Nogle af fondens projekter vil derfor også give danskerne bedre adgang til flere naturoplevelser gennem stier og områder, der tilbyder friluftsmuligheder. Dette vil dog altid ske i samarbejde med lodsejeren. Projekter på kommunale arealer er omfattet af reglerne ophold og færdsel i offentligt ejede skove. 

Vandmiljø og kvælstofreduktion

Hvis man rejser skov eller udtager lavbundsarealer i nærheden af indre farvande med kritisk økologisk tilstand, kan man fremover score flere point for synergieffekter i sin ansøgning til fonden. Udgangspunktet er et kort over de indre farvandes samlede økologiske tilstande som det fremgår af gældende vandområdeplanerne. 

Klimatilpasning

Klimaforandringer med skybrud og stormflod udfordrer bl.a. mange danske kommuner. Fondens projekter kan bidrage til klimasikring gennem skove og lavbundsarealer, der kan optage vand og dermed reducere risikoen for oversvømmelser.

Hvordan sikres synergieffekter i projekterne?

Alle projekter under Klimaskovfonden skal levere på synergieffekter og i praksis sker det ved, at projekter skal score mindst otte point ud af 23 mulige på forskellige synergieffekter. 

Hvis flere projekter har samme omkostningseffektivitet (kroner pr ton CO2, der reduceres) er det projektets synergiscore der afgør om projekter kan opnå støtte. 

model over synergieffekter

For at få støtte fra Klimaskovfonden skal et projekt opnå mindst otte point på synergieffekter.

Nyheder om synergieffekter