Gå til hovedindhold
foto af Landskab med skov og vådområde på langeland

Klimaprojekter i kommunerne

Kommune

KLIMA+ - en ny partnerskabsmodel for kommuner

KLIMA+ partnerskaber, er en model for arealbaseret klimahandling for kommuner. Kommuner der tilslutter sig Klimaskovfondens model får et redskab til at indgå lokale Klima+ partnerskaber med lodsejere, der vil stille jord til rådighed og virksomheder, der vil finansiere projekter skovrejsning ved at give et bidrag, der leverer en målbar CO2-effekt. Fonden kan for eksempel facilitere partnerskaber mellem virksomheder og lodsejere eller lave indsamlinger af bidrag til øremærkede projekter i kommunen.

Billede af klassisk byskilt med indsatte træer

Projekter i gang i 48 kommuner

I 57 af landets kommuner har Klimaskovfonden givet tilsagn om støtte til skovrejsnings- og lavbundsprojekter på i alt 1355 hektar. Udover CO2-effekten lægger vi også vægt på, at den nye natur er med til at beskytte drikkevand, styrke biodiversiteten og give nye muligheder for borgernes friluftsliv. 37 af de i alt 144 projekter sker på kommunalt ejede arealer.

Danmarkskort over projekter marts 24

Hvordan kan kommuner være med?

Klimaskovfonden finansierer klimaprojekter på kommunalt ejede arealer med fokus på at rejse skov og udtage lavbundsjord. Støtte gives efter en auktionsbaseret model hvor kommunen som lodsejer selv foreslår et samlet beløb for at gennemføre projektet (inkl. retten til at videresælge CO2-enheder). Fonden sætter et prisloft pr. CO2-enhed og prioriterer mellem projekter ud fra omkostningseffektivitet (det vil sige laveste kr. pr. tons CO2, der reduceres). Kommuner kan bruge CO2-effekten til at opfylde de geografiske/arealbaserede DK2020–mål. Der lægges vægt på synergieffekter: biodiversitet, drikkevand og friluftsliv – men også kulturarv, klimatilpasning, vandmiljø og andre hensyn.

Vidste du at... ?

… Kommuner kan medregne den løbende årlige CO2-effekten fra Klimaskovfondens projekter på private arealer i kommunens frivillige og geografiske opgørelser af klimamål?

Klimaskovfonden standard for klimabidrag gennem skovrejsningsprojekter beskriver blandt andet hvordan projekters additionalitet sikres, hvordan, der tages højde for risikofaktorer ved skovrejsning, og ikke mindst hvordan CO2-effekterne kan rapporteres så dobbelttælling undgås. For en kommune betyder det, at den løbende årlige CO2-effekt fra et projekt indenfor kommunens grænser kan tælles med i kommunens geografiske opgørelser - også selvom det sker på privatejede arealer. 

Hvis kommunen også er lodsejer i et projekt, kan den løbende årlige realiserede CO2-effekt indgå i kommunens frivillige aktivitetsbaserede CO2-opgørelser og mål som virksomhed. 

(OBS i første ansøgningsrunde med demonstrationsprojekter var andre vilkår gældende).

Ansøg om støtte til klimaprojekt

Klimaskovfonden giver støtte til skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder i Danmark i flere årlige ansøgningsrunder. Vores projekter tilpasses lokalt med fokus på også at sikre andre effekter som f.eks. beskyttelse af biodiversitet og drikkevand samt offentlig adgang til naturområderne.

Ansøg om klimaprojekter i kommunen

Vi åbner for ansøgninger til lavbundsprojekter og skovrejsning på arealer ejet af kommuner, private eller kirker to gange om året. På kommunalt ejede jorder skal projektet være på mindst 2 ha.