Gå til hovedindhold

Novo Nordisk Pharmatech giver bidrag til at rejse skov i Ishøj

27.01.2023
plante træer

Novo Nordisk Pharmatech A/S vil bidrage til det danske CO2-reduktionsmål og har blandt andet givet et bidrag til klimaindsatsen via Klimaskovfonden. Det går til at rejse skov, der kan lagre CO2 og gives med afsæt Klimaskovfondens nye standard for frivillige bidrag til den danske klimaindsats.

Novo Nordisk Pharmatech i Køge har valgt at give et bidrag til den danske klimaindsats på 100.000 kroner via Klimaskovfonden. For det beløb bliver der rejst skov på 12.400 m2, der over de næste 100 år vil betyde en CO2-reduktion på 400 ton CO2.

“Vi er engageret i at bidrage positivt til miljøet i forhold til at reducere CO2 aftryk og øge biodiversitet. Derfor er det her en god og konkret mulighed for at gøre noget ekstra udover vores egen klimamålsætning om at reducere CO2 aftryk med 50% over en femårig periode og på sigt fjerne det helt” siger Ulla Grove Krogsgaard Thomsen CEO, Novo Nordisk Pharmatech A/S

Ulla Grove Krogsgaard Thomsen

CEO, Novo Nordisk Pharmatech A/S

Vi er engageret i at bidrage positivt til miljøet i forhold til at reducere CO2 aftryk og øge biodiversitet. Derfor er det her en god og konkret mulighed for at gøre noget ekstra udover vores egen klimamålsætning om at reducere CO2 aftryk med 50% over en femårig periode og på sigt fjerne det helt

Ny skov til borgerne i Ishøj

Bidraget går helt konkret til at plante skov på et areal ved Ishøj Landsby, som er ejet af Ishøj Kommune. Skoven bliver fredskov. Udvidelsen omdannes til en ege-hasselskov med holme af lærk, vandgran, ægte kastanje og valnød samt et skovbryn bestående af mange hjemmehørende arter af træer og buske. Det vil sige, at området skal være skov ud i al fremtid og det skaber samtidig nye rekreative muligheder for borgerne i Ishøj Landsby og omegn.

”I Ishøj Kommune er vi rigtig glade for at få støtte til, at vi kan plante ny skov ved Ishøj Landsby. At en virksomhed hjælper os med at løfte klimaindsatsen, er meget opmuntrende. For som kommune kan vi ikke komme i hus alene. Det skal ske i klimapartnerskaber med virksomheder og borgere. Den nye fredskov vil bidrage til en beskyttelse af vores grundvand og bringe os et skridt nærmere vores ambitiøse klimamål om at blive CO2-neutrale. Derudover skaber skoven nye muligheder for øget friluftsliv for vores borgere, som nemt kan komme ud i naturen og få oplevelser, være aktive eller finde ro,” siger Ishøjs borgmester Merete Amdisen

Ishøj Kommune, Klimaskovfonden og Novo Nordisk Pharmatech planter de første træer på arealet i løbet af foråret.

Merete Amdisen

Borgmester Ishøj Kommune

I Ishøj Kommune er vi rigtig glade for at få støtte til, at vi kan plante ny skov ved Ishøj Landsby. At en virksomhed hjælper os med at løfte klimaindsatsen, er meget opmuntrende. For som kommune kan vi ikke komme i hus alene. Det skal ske i klimapartnerskaber med virksomheder og borgere.

Klimahandling på tværs af sektorer

Novo Nordisk Pharmatech giver bidraget med afsæt i Klimaskovfondens helt nye standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning. Standarden giver sikkerhed for, at den forventede CO2-reduktion vil indfinde sig, når skoven vokser op. Samtidig betyder standarden, at CO2-effekten af skovrejsningen ikke kan tælles med i virksomhedens eget klimaregnskab og ikke bruges til at opnå virksomhedens klimamål. Det er et supplement til virksomhedens øvrige klimaindsatser, der skal medvirke til, at Danmark kan nå de nationale mål om CO2-reduktion.

Formand i Klimaskovfonden, Kirsten Brosbøl er glad for at kunne bringe en kommune, med et areal til skovrejsning og en virksomhed, der vil finansiere skovrejsningen, sammen.

“Klimakrisen kræver, at vi går nye veje og samarbejder på tværs af forskellige sektorer, så der opstår helt nye muligheder for klimahandling. Vores standard betyder, at virksomheder og alle andre, der vil bidrage til klimaindsatsen, nu kan være sikre på, at den CO2-effekt, de giver bidrag til, vil indfinde sig over tid og at den kun opstår, fordi de giver et bidrag” siger Kirsten Brosbøl.

Klimaskovfonden har projektarealer over hele landet, hvor lodsejere får støtte til klimaprojekter, der binder CO2 ved at rejse skov eller tage lavbundsjorder ud af landbrugsdrift og genskabe natur på arealet. Ideen er, at bidrag fra private skal være med til at finansiere klimaprojekterne.

Fakta om projektet i Ishøj

Novo Nordisk Pharmatechs bidrag er øremærket til et projekt i Ishøj Kommune. Arealet grænser op til den allerede etablerede Landsbyskov og henligger i dag som kommunal agerjord i omdrift og vil med etablering af ny fredskov, som forvaltes efter principper for bæredygtig og naturnær skovdrift, blive en værdifuld udvidelse, som vil binde de eksisterende områder i Landsbyskoven sammen, og dermed sikre spredningskorridorer og øge den rekreative værdi. 

Idéen er en ege-hasselskov med holme af lærk, vandgran, ægte kastanje og valnød, samt et skovbryn bestående af mange hjemmehørende arter af træer og buske. Hele arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ishøj Forsynings har netop indviet vandværk, der henter drikkevand fra boringer placeret i Landsbyskoven. Skovrejsningens funktion ift. grundvandsbeskyttelse har derfor en væsentlig betydning for området. Skovetablering og drift af skovarealet skal ske efter kriterier for skovrejsning under Klimaskovfonden og inden for rammerne af de pålagte servitutter. Servitutlisten tager udgangspunkt i følgende hovedvilkår for tilsagnet:

  • Arealet omfattes af fredskovspligt eller varig naturtilstand
  • Der er forbud mod sprøjtning og gødskning på projektarealet
  • Lodsejer forpligtes til at dyrke skoven efter naturnære principper samt ekstensiv pleje af naturarealer
  • Der skal sikres offentlig adgang og vedligeholdelse af rekreative stier

Novo Nordisk Pharmatech A/S producerer råmaterialer til Novo Nordisk og den globale farmaceutiske industri. Virksomheden er specialist indenfor resiner der bruges til oprensning af proteiner, process enzymer til biopharmaceutiske processer, kvartinære ammoium forbindelser der anvendes som hjælpestof og aktiv farmaceutiske ingrediens (API) samt rekombinant insulin til brug i celledyrkningsmedier for at øge cellevækst, levedygtighed og produktivitet . Novo Nordisk Pharmatech A/S hjælper således verdens største farmaceutiske og biofarmaceutiske industrier med råmaterialer ved at levere kvalitetsprodukter med et højt niveau af konsistens, renhed, kvalitet og pålidelighed.

Novo Nordisk Pharmatech A/S blev etableret i 1949 som Ferrosan Fine Chemicals og opkøbt af Novo Nordisk i 1986. Virksomheden er nu etableret som datterselskab er beliggende i Køge og beskæftiger godt 300 medarbejdere.