Gå til hovedindhold

Politikerne er enige: Vi skal have mere skov i Danmark

27.10.2022
efterårsskov

3000, 30.000 eller 300.000 hektar ny skov i Danmark inden 2030? Klimaskovfonden har taget temperaturen på partiernes ønsker og ambitioner for skovrejsning i Danmark og hvor arealerne skal komme fra. Der er forskel på antallet af hektar ny skov, men alle partier er enige om at mere skov er positivt og gavner klimaet.

Tilbage i 1989 satte Folketinget et mål om at fordoble Danmarks skovareal inden for en trægeneration - eller i konkrete tal 1.075.000 hektar i 2075. Siden er skovarealet steget med ca. 100.000 hektar, men i følge Danmarks Skovstatistik fra Københavns Universitet blev der fra 2015 til 2018 kun rejst ca. 2.600 hektar eller i gennemsnit knap 900 hektar pr. år. Det er langt fra tilstrækkeligt, hvis målet skal nås - faktisk vil det med den hastighed tage mere end 200 år at nå målet. 

Derfor har der under valgkampen været mange og store ambitioner for skovrejsning fremme fra partierne. Klimaskovfonden har spurgt alle opstillede partier om deres mål for skovrejsning. De fleste har nået at svare, og nedenfor kan du læse hvad de svarer på tre spørgsmål: Har I mål for skovrejsning? Hvor skal arealerne komme fra? Hvilke formål opfylder mere skov? 

Alternativet: "Vi har for lidt skov", men partiet har ingen præcise mål for, hvor meget skov skal fylde i Danmark

Alternativet har ikke sat præcise tal på, hvor meget yderligere skov, de ønsker.

"Men vi er helt med på, at vi har alt for lidt - som et af de mest opdyrkede lande - og at Danmark skal være med til at opfylde EU´s mål om forøge EU's skove med 3 milliarder flere træer i 2030," lyder det fra partiet. I første omgang, er partiets forslag at lade alle statens skove overgå til urørt skov, og lade alle statens naturarealer være beskyttet natur."I forhold til yderlige skov er det helt oplagt, at oprette muligheder og ordninger, hvor landmænd kan konvertere landbrugsjord til skov.  Og som nævnt, er det i alles interesse og et fælles europæisk mål, at få mere skov. Både af hensyn til biodiversitet, men også af hensyn til optag af CO2. I relation til ”CO2 fangst” er træer jo en billig og meget velkendt teknologi."

SF: "Vi vil øge skovarealet med 200.000 hektar gennem omlægning af landbrugsjord"

Har SF en målsætning for hvor meget skov, der skal rejses i Danmark inden 2030? 

"Ja, det har vi. SF ønsker en samlet forøgelse af skovarealet på 200.000 hektar frem mod 2030 og en fordobling af skovarealet i 2070 i forhold til 1989," lyder det fra partiet.

Har I ideer til, hvor skal arealerne komme fra?

"Vi mener, at størstedelen af skovrejsningen skal ske via omlægning af landbrugsjord."

Grundlaget for skovrejsningen i SFs 2030-mål bygger på flere initiativer:

  • At der kan rejses ca. 140.000 hektar skov via støtteordninger finansieret af landbrugsstøtten og den grønne fond
  • At klimaskovfonden kan sikre skovrejsning på ca. 30.000 hektar,
  • At der kan rejses 30.000 hektar skov i vandindvindingsområderne, hvor SF vil etablere grundvandsparker med forbud af sprøjtemidler.

Hvilke formål skal mere skov være med til at opfylde?

"Flere ting. Mere skov skal bidrage til at sikre et større naturareal, en reduktion af landbrugets kvælstofudledninger og lagring af kulstof (CO2). Derudover skal mere skov give mulighed for et bæredygtigt udtag af tømmer, som kan bruges som byggematerialer mv. og erstatte klimabelastende cement og stål."

efterårsskov med familie

Dansk Folkeparti: "Ja tak til mere skov, men vi mangler plads i Danmark"

Har Dansk Folkeparti målsætninger for, hvor meget skov skal der rejses i Danmark inden 2030? 2050?

"Vi har ikke en specifik målsætning om en bestemt procentdel. Vi vil gerne være med til at rejse skov, og vi ser misundeligt mod Norge og Sveriges store skove, særlig Skåne, Halland og Blekinge besidder smukke skovområder, som vi kun kan drømme om herhjemme. Vi vil gerne have mere skov," lyder det fra partiet.

Har I ideer til hvor skal arealerne komme fra?

"Danmark er et meget lille land, derfor er det svært at finde store arealer til udlægning. Hvis Dansk Folkeparti skal være med til at udlægge eksempelvis landbrugsarealer til skov, så skal det ske med en langsigtet og forudsigelig plan. Kort sagt mener vi, at det er usmageligt når Enhedslisten og andre partier på den yderste venstrefløj står og truer danske landmænd med en hurtig afvikling. Det er ikke medmenneskeligt. Lokalsamfundene og landmændene har krav på forudsigelige rammevilkår."

Partiet mener også, at Danmark med fordel kunne være med til at finansiere rejsning af skov i udlandet, i erkendelse af, at vi ikke har særlig meget plads i Danmark.

Hvilke formål skal mere skov være med til at opfylde?

"Det har været kendt i århundreder, at naturen har en gavnlig effekt på menneskets sind og væren. Skov kan både være et middel i klimakampen og en fantastisk legeplads og frirum for børn og voksne. Det vil vi gerne fremme."

SF: "Vi vil øge skovarealet med 200.000 hektar gennem omlægning af landbrugsjord"

Har SF en målsætning for hvor meget skov, der skal rejses i Danmark inden 2030? 

"Ja, det har vi. SF ønsker en samlet forøgelse af skovarealet på 200.000 hektar frem mod 2030 og en fordobling af skovarealet i 2070 i forhold til 1989," lyder det fra partiet.

Har I ideer til, hvor skal arealerne komme fra?

"Vi mener, at størstedelen af skovrejsningen skal ske via omlægning af landbrugsjord."

Grundlaget for skovrejsningen i SFs 2030-mål bygger på flere initiativer:

  • At der kan rejses ca. 140.000 hektar skov via støtteordninger finansieret af landbrugsstøtten og den grønne fond
  • At klimaskovfonden kan sikre skovrejsning på ca. 30.000 hektar,
  • At der kan rejses 30.000 hektar skov i vandindvindingsområderne, hvor SF vil etablere grundvandsparker med forbud af sprøjtemidler.

Hvilke formål skal mere skov være med til at opfylde?

"Flere ting. Mere skov skal bidrage til at sikre et større naturareal, en reduktion af landbrugets kvælstofudledninger og lagring af kulstof (CO2). Derudover skal mere skov give mulighed for et bæredygtigt udtag af tømmer, som kan bruges som byggematerialer mv. og erstatte klimabelastende cement og stål."

lille egetræ

Radikale Venstre: "Mere skov er godt for nært sagt alt," siger partiet, som vil rejse 250.000 ha skov inden 2040

Her er det Radikales Martin Liddegaard, der svarer:

Har I målsætninger for, hvor meget skov, der skal rejses i Danmark inden 2030? 2050?

"Ja! Skovplantning er et af de helt centrale elementer i Radikale Venstres klimapolitik. Helt konkret vil vi rejse 250.000 hektar mere skov i 2040 – det svarer til omkring en seksdobling af den årlige skovrejsning. Vores plan er finansieret med den grønne fond, og den vil øge det samlede skovareal i Danmark med omtrent 40 procent, så det i 2040 vil dække 22 procent af vores samlede landareal," lyder det fra partiet. 

Har I ideer til, hvor skal arealerne komme fra?

"Landbruget optager i dag omkring 60 procent af Danmarks areal. Men det tal bliver mindre i fremtiden. Det er oplagt, at skoven skal plantes der, hvor der engang var marker."

Partiet vil også bruge skovrejsning til at sikre renere drikkevand til danskerne.

"Omkring 200.000 hektar landbrug ligger i dag på områder med drikkevandsressourcer, og hvis nogle af disse beplantes af skov, vil det uvægerligt sikre bedre kvalitet i drikkevandet."

Hvilke formål skal mere skov være med til at opfylde?

"Skov er godt for nært sagt alt. Klimaet, biodiversiteten, drikkevandet og livskvaliteten. Skoven skal optage CO2 fra atmosfæren, sikre bæredygtige trævarer til industrien og restprodukter til eksempelvis energisektoren. Men den skal også give os rent drikkevand, være hjem for et rigt dyreliv og give os alle mulighed for gode oplevelser i naturen."

forårsskov

Venstre: 300.000 hektar skov for 4 milliarder inden 2030

Har Venstre målsætninger for hvor meget skov skal der rejses i Danmark inden 2030? 2050?

"Vi har præsenteret en grøn 2030-plan, hvor vi bl.a. foreslår at rejse yderligere skov for 4 mia. kr. frem mod 2030. Skovrejsning for 4 mia. kr. kan give op til 3.000 kvadratkilometer skov, svarende til 300.000 hektar," suger partiet.

Samtidig bakker Venstre fortsat op om målsætningen om, at skov skal dække 20-25% af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede.

Har I ideer til hvor skal arealerne komme fra?

"Arealerne skal komme mange steder fra. Vi låser os ikke fast på én metode eller ét område, hvor de nye skovarealer skal komme fra. Vi ønsker at give muligheder for de private, der ønsker at rejse ny skov på deres grunde, til at gøre det."

Hvilke formål skal mere skov være med til at opfylde?

"Alle de formål, der findes ved at plante mere skov. Dette er først og fremmest klimaeffekten, da skov indfanger CO2 fra atmosfæren. Dertil også forbedring af naturen og biodiversiteten, hvorfor vi prioriterer midler til, at dele af den nye skov udlægges som urørt biodiversitetsskov. Herudover kommer et rekreativt element til danskere, der nyder at gå en tur i skoven. Og så kan mere skov også bidrage til et ressourceformål, da certificeret bæredygtig skov kan bruges til bæredygtigt byggeri. Vores investering på 4 mia. kr. i ny skovrejsning skal derfor tjene alle de formål, der findes ved at rejse ny skov."

Frie Grønne: "Vi vil rejse 310.000 hektar skov på otte år og skabe et radikalt forandret landskab"

Har Frie Grønne målsætninger for, hvor meget skov skal der rejses i Danmark inden 2030? 2050? 

"Ja! Vi ønsker at Danmarks arealanvendelse frem mod 2030 forandres radikalt, så der til den tid er 870.000 hektar skov," lyder det fra partiet.

Det vil betyde en stigning fra 13 % til 20 % af Danmarks areal og øge skovarealet med 310.000 hektar mere end vi har i dag.

"Derudover arbejder vi desuden for i alt 1.430.000 hektar natur."

Det vil betyde en stigning fra 12 % til 33 % af Danmarks areal. En tredjedel af dette areal skal ifølge partiet udlægges til urørt natur i forbindelse med en ny biodiversitetslov. 

"Efter 2030 har vi ikke konkrete krav, da vi anser de næste 8 år som de allervigtigste. Efter 2030 skal som minimum 20% skov og 33% natur selvfølgelig fastholdes, men allerhelst stige endnu mere."

Har I ideer til hvor skal arealerne komme fra? 

"Ja. Vi ønsker os et arealmæssigt mindre landbrug end i dag, kun 1.300.000 hektar, hvilket svare til 31% imod de ca. 60%, som landbruget fylder i dag. Arealerne skal altså primært komme fra en reduktion af landbrugsarealet. Det skal blandt andet ske gennem en statslig jordbrugsfond, der køber landbrugsjorden tilbage."

Hvilke formål skal mere skov være med til at opfylde? 

"Meget mere skov og meget mere vild natur skal være med til at sikre, at vi bremser tilbagegangen af arter, sikrer biodiversitet og skaber mange flere store, sammenhængende vilde områder. Det betyder også langt mere natur tæt på, hvor mennesker bor, og at langt flere danskere kan få oplevelser i og et tættere forhold til naturen."

 

Konservative: Fokus på at styrke biodiversitet - og en plan for Danmarks areal

Har I målsætninger for, hvor meget skov skal der rejses i Danmark inden 2030? 2050?

"EU har en målsætning om 30 pct. beskyttet natur og heraf 10 pct. strengt beskyttet natur. Den målsætning skal Danmark aktivt bidrage til, og derfor har vi forslået en biodiversitetslov med bindende mål, og et uafhængigt biodiversitetsråd, der skal rådgive og sikre implementering," lyder det fra partiet.

Har I ideer til hvor skal arealerne komme fra?

"For at få svar på netop dét spørgsmål har vi forslået en samlet plan for Danmarks arealanvendelse. Der er mange ønsker herunder mere vild natur, mere vedvarende energi på land, byer, nye parcelhusområder og skovdrift. Vi skal finde en balance, hvor der er plads til det hele, og det kræver en samlet plan."

 

Hvilke formål skal mere skov være med til at opfylde?

"Ifølge partiet skal mere skov bidrage til mange forskellige formål herunder optag af CO2, produktion at tømmer, mere biodiversitet, flere naturoplevelser mv."

foto af Landskab med skov og vådområde på langeland

Nye Borgerlige: "Vi har ingen fastlagte mål, men der skal være plads til både urørt skov og kommercielt skovbrug"

Har I målsætninger for, hvor meget skov skal der rejses i Danmark inden 2030? 2050?

Nye Borgerlige har ingen fastlagte målsætninger for, hvor meget skov der skal rejses inden 2030 eller 2050.

Har I ideer til hvor skal arealerne komme fra?

Nye Borgerlige har ikke en særlig ide til hvor arealerne skal komme fra.

"Det er ansvarlige svar er, at det kommer an på en konkret bedømmelse af alle interesser hvor vi bedst finder arealer til skovbrug," siger partiet. 

Hvilke formål skal mere skov være med til at opfylde?

"I Danmark skal der være plads til både urørt skov og kommercielt skovbrug, da det er udtryk for en sund balance mellem kultur og natur. Urørt skov skal bidrage til at bevare biodiversiteten, og skovbrug har til sammenligning et konstant højt CO2-optag. Det giver Danmark en fordel i den globale konkurrence, fordi vi dermed økonomisk ansvarligt og fornuftigt kan bidrage til en bæredygtig omstilling. Vi er imod den overdrevne regulering af skovbrug, der kan føre til, at vi i fremtiden kan stå med mangel på træ."

 

 

Sådan gjorde vi

Vi har stillet de samme spørgsmål til alle partier, der stiller op til Folketingsvalget 1. november 2022. Ikke alle har svaret. Vi har her på siden gengivet deres svar uden at redigere i dem.

Spørgsmålene til alle partier har været: 

1. Har partiet målsætninger for, hvor meget skov skal der rejses i Danmark inden 2030? 2050?

2. Har I ideer til hvor skal arealerne komme fra?

3. Hvilke formål skal mere skov være med til at opfylde?